ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
เขตการปกครอง
จำนวนครัวเรือนและประชากร
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
ปลัด อบต.แม่แวน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนป้องกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกำหนดปริมาณ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งเรียนรู้ในตำบลแม่แวน
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่แวน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ตำบลแม่แวน

web อปท.พร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
web เพื่อนบ้าน ของเรา
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
สาธารณสุขพร้าว
การไฟฟ้าพร้าว
สหกรณ์นิคมพร้าว
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สำนักข่าวพร้าว
โรงเรียนบ้านหลวง
อ้อมดอยรีสอร์ท
ร้านอาหารลานคูณ
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ราคาน้ำมันวันนี้


นางสาวศาสตรารัชต์ ทิพย์ปัญญา
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
-
นายดวงจันทร์ วรรณศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอนุศักดิ์ รูปขำดี
นักทรัพยาบุคลากรชำนาญการ
นางขนิฐา เรืองประไพ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางเครือฟ้า บุญยืน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางธนวรรณ อินนันต์
นักจัดการงานทั่วไป
นายบุญธรรม โปธิมา
นักการภารโรง
นายวุฒิไกร ไชยนุรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นายพิสิษฐ์ มณีโสภน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายกิติพัทธ์ วรรณศิริ
พนักงานขับรถ
นางสาวฐิตาภรณ์ บุญพรหม
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายปฏิภาณ นาสา
พนักงานขับรถ
นางอวยพร ไชยนุรักษ์
แม่บ้าน
นางสาวรัตนาภรณ์ รังสิริตานนท์
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ ทองแข
คนงานทั่วไป

 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
290 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-017090 โทรสาร 053-017090
ติดต่อ webmaster