ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
เขตการปกครอง
จำนวนครัวเรือนและประชากร
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
ปลัด อบต.แม่แวน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนป้องกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกำหนดปริมาณ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งเรียนรู้ในตำบลแม่แวน
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่แวน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ตำบลแม่แวน

web อปท.พร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
web เพื่อนบ้าน ของเรา
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
สาธารณสุขพร้าว
การไฟฟ้าพร้าว
สหกรณ์นิคมพร้าว
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สำนักข่าวพร้าว
โรงเรียนบ้านหลวง
อ้อมดอยรีสอร์ท
ร้านอาหารลานคูณ
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ราคาน้ำมันวันนี้
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายต ๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
- บันทึกข้อความสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
- บันทึกข้อความสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
- บันทึกข้อความสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๕๘
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
- บันทึกข้อความสรุปผลการขอซึ้อขอจ้าง ๕๘

 
 
 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
290 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-017090 โทรสาร 053-017090
ติดต่อ webmaster