ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
เขตการปกครอง
จำนวนครัวเรือนและประชากร
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
ปลัด อบต.แม่แวน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งเรียนรู้ในตำบลแม่แวน
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่แวน

web อปท.พร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
web เพื่อนบ้าน ของเรา
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
สาธารณสุขพร้าว
การไฟฟ้าพร้าว
สหกรณ์นิคมพร้าว
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สำนักข่าวพร้าว
โรงเรียนบ้านหลวง
อ้อมดอยรีสอร์ท
ร้านอาหารลานคูณ
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ราคาน้ำมันวันนี้
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ website อบต.แม่แวน......ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี
 

อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศสอบราคา

ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนฯ
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนฯ
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านล้อง ตำบลแม่แวนฯ
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ งานจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างของทางราชการ จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานฯ
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อาคารเอนกประสงค์ตำบลแม่แวน
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ จำนวน ๒ โครงการ
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างของทางราชการ
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ห้วยฮ่อม หมู่ ๑ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ บ้านร่มเกล้า หมู่ ๑๐
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการ โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองเหล่าหลวง บ้านแม่พวกหมู่ที่ 7
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการ จำนวน ๒ โครงการ
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการ จำนวน ๒ โครงการ
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองปางป๋อและแก้ไขปรับท่อลอดถนน
ประกาศใช้ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างของทางราชการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯ
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามลี่ (บ้านห้วยกันใจ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่แวน
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่พวก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่แวน หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แวน
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามลี่ (บ้านทรายขาว) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่แวน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าแขม-บ้านเหล่า-บ้านแม่เหียะ-บ้านไชยงาม ตำบลแม่แวน
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แวน
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ เชื่อมซอย๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๒ หมู่ ๕ และถนน คสล. หมู่ ๖ หมู่ ๑๐ ตำบลแม่แวน จำนวน ๕ โครงการ
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๒ หมู่ ๕ และถนน คสล. หมู่ ๖ หมู่ ๑๐ ตำบลแม่แวน จำนวน ๕ โครงการ
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้ำหน้าฝายหลวงชุมชนลำห้วยแม่แวนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยดินโคลนถล่ม บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ ๘
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่แวน
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่เหียะ
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามลี่ ห้วยกันใจ
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเกล้า หมู่ 10
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามลี่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเกล้า
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 - บ้านไชยงาม หมู่ที่่ 9 ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(E-Auction)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - place Recycling สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 - บ้านเหล่า หมู่ที่่ 8 ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(E-Auction)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - place Recycling สายบ้านแม่แวน หมู่ที่ 5 - บ้านแม่เหียะ หมู่ที่่ 2 ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(E-Auction)
ประกาศโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - place Recycling สายบ้านแม่แวน หมู่ที่ 5 - บ้านแม่เหียะ หมู่ที่่ 2 ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(E-Auction)
ประกาศโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - place Recycling สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 - บ้านเหล่า หมู่ที่่ 8 ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(E-Auction)
ประกาศโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 - บ้านไชยงาม หมู่ที่่ 9 ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(E-Auction)
อ่านข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หน้า1

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

อ่านWEBBOARD ทั้งหมด

 

อ่านสาระน่ารู้จากเทศบาล
Untitled Document
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่ม 1 ต.ค. 57
AmazingCounters.com
Online Users
นายกมล เรือนแก้ว
นายกอบต.แม่แวน
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
290 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-017090 โทรสาร 053-017090
ติดต่อ webmaster