ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
เขตการปกครอง
จำนวนครัวเรือนและประชากร
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
ปลัด อบต.แม่แวน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนป้องกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกำหนดปริมาณ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งเรียนรู้ในตำบลแม่แวน
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่แวน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ตำบลแม่แวน

web อปท.พร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
web เพื่อนบ้าน ของเรา
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
สาธารณสุขพร้าว
การไฟฟ้าพร้าว
สหกรณ์นิคมพร้าว
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สำนักข่าวพร้าว
โรงเรียนบ้านหลวง
อ้อมดอยรีสอร์ท
ร้านอาหารลานคูณ
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ราคาน้ำมันวันนี้
 สภาพทั่วไปตำบลแม่แวน 
  I   ข้อมูลทั่วไป  I   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  I   ด้านเศรษฐกิจ  I   ด้านสังคม  I   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  I  
สภาพทั่่วไป

1. สภาพทั่วไป
     1.1 ที่ตั้งของตำบลแม่แวน
     ตำบลแม่แวน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพร้าว ห่างจากที่ว่าการอำเภอพร้าวประมาณ 6 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตั้งอยู่เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่แวนมีอาณาเขต ติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
      - ทิศเหนือ       มีอาณาเขตติดต่อกับ      ตำบลป่าตุ้ม และตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      - ทิศใต้          มีอาณาเขตติดต่อกับ      ตำบลป่างิ้ว ตำบลเวียง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
      - ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับ      ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      - ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อกับ      ตำบลปิงโค้ง และตำบลเชียงดาว

     1.2 เนื้อที่
          ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 180.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 112,524 ไร่

     1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
          สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพื้นราบร้อยละ 40 ของพื้นที่ และเป็นพื้นที่สูงหรือภูเขา ร้อยละ 60 ของพื้นที่ สภาพทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและการขยายพื้นที่ทำกิน

     1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
         พื้นที่ตำบลแม่แวนส่วนใหญ่มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนตุลาคม และเริ่มมีอากาศหนาวตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และอากาศร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ช่วงระยะเวลาอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพอากาศในแต่ละปี

 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
290 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-017090 โทรสาร 053-017090
ติดต่อ webmaster