ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
เขตการปกครอง
จำนวนครัวเรือนและประชากร
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
ปลัด อบต.แม่แวน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนป้องกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกำหนดปริมาณ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งเรียนรู้ในตำบลแม่แวน
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่แวน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ตำบลแม่แวน

web อปท.พร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
web เพื่อนบ้าน ของเรา
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
สาธารณสุขพร้าว
การไฟฟ้าพร้าว
สหกรณ์นิคมพร้าว
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สำนักข่าวพร้าว
โรงเรียนบ้านหลวง
อ้อมดอยรีสอร์ท
ร้านอาหารลานคูณ
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ราคาน้ำมันวันนี้
 เขตการปกครอง 
เขตการปกครอง

เขตการปกครองตำบลแม่แวน
     ตำบลแม่แวน แบ่งพื้นที่เขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านล้อง ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายสะอาด สุแปลน
หมู่ที่ 2 บ้านแม่เหียะ ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายประพันธ์ งามเมือง
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายสุรพล จอมจิต
หมู่ที่ 4 บ้านป่าแขม ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายเสถียร คำซาว
หมู่ที่ 5 บ้านแม่แวน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายศรีทน คำผง
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายประจันทร์ วรรณพรม
หมู่ที่ 7 บ้านแม่พวก กำนันตำบลแม่แวน ได้แก่ นายสวัสดิ์ เกิดอ้าย
หมู่ที่ 8 บ้านขุนแจ๋ ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายจึมโบ๊ะ ไทยบุญราศี
หมู่ที่ 9 บ้านไชยงาม ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายธีรพงศ์ สมศักดิ์
หมู่ที่ 10 บ้านร่มเกล้า ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายมานะ บุญสุวรรณ
หมู่ที่ 11 บ้านสามลี่ ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายสาม ตามิ

 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
290 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-017090 โทรสาร 053-017090
ติดต่อ webmaster