ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
เขตการปกครอง
จำนวนครัวเรือนและประชากร
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
ปลัด อบต.แม่แวน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนป้องกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกำหนดปริมาณ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งเรียนรู้ในตำบลแม่แวน
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่แวน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ตำบลแม่แวน

web อปท.พร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
web เพื่อนบ้าน ของเรา
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
สาธารณสุขพร้าว
การไฟฟ้าพร้าว
สหกรณ์นิคมพร้าว
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สำนักข่าวพร้าว
โรงเรียนบ้านหลวง
อ้อมดอยรีสอร์ท
ร้านอาหารลานคูณ
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ราคาน้ำมันวันนี้
 จำนวนครัวเรือนและประชากร 
จำนวนครัวเรือนและประชากร

1 ประชากร
     ประชากรในตำบลแม่แวน แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ
           1.ชนพื้นเมือง ซึ่งถือว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของตำบลแม่แวน ชนพื้นเมืองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นราบของตำบล ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10
           2.ชาวเขา เป็นประชากรกลุ่มรองในตำบลแม่แวน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงทางทิศตะวันออกของตำบลแม่แวน ได้แก่หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 8 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าลีซูและมูเซอ

2.จำนวนครัวเรือนและประชากร
     จำแนกตามข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง(ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน) ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1 บ้านล้อง 72 128 89 217
2 บ้านแม่เหียะ 206 253 279 532
3 บ้านเหล่า 166 189 196 385
4 บ้านป่าแขม 306 349 323 672
5 บ้านแม่แวน 148 174 206 380
6 บ้านหนองบัว 199 199 203 402
7 บ้านแม่พวก 141 129 138 267
8 บ้านขุนแจ๋ 250 348 312 660
9 บ้านไชยงาม 161 226 230 456
10 บ้านร่มเกล้า 254 242 264 506
11 บ้านสามลี่ 276 418 427 845
- รวม 2,179 2,655 2,667 5,322

 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
290 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-017090 โทรสาร 053-017090
ติดต่อ webmaster