ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
เขตการปกครอง
จำนวนครัวเรือนและประชากร
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
ปลัด อบต.แม่แวน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนป้องกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกำหนดปริมาณ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งเรียนรู้ในตำบลแม่แวน
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่แวน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ตำบลแม่แวน

web อปท.พร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
web เพื่อนบ้าน ของเรา
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
สาธารณสุขพร้าว
การไฟฟ้าพร้าว
สหกรณ์นิคมพร้าว
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สำนักข่าวพร้าว
โรงเรียนบ้านหลวง
อ้อมดอยรีสอร์ท
ร้านอาหารลานคูณ
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ราคาน้ำมันวันนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลแม่แวน
 
ภายในปี 2561 ตำบลแม่แวนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม เกษตรกรรมรุ่งเรือง


" ภายในปี 2561 "
หมายความถึง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.2561
" ตำบลแม่แวนน่าอยู่ "
หมายความถึง พัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งทางถนน ไฟฟ้า น้ำประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กได้รับการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในพื้นที่น่าอยู่
" เคียงคู่วัฒนธรรม "
หมายความถึง มุ่งส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
" เกษตรกรรมรุ่งเรือง"
หมายความถึง ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในการทำเกษตร และเกษตรแบบผสมผสาน สนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดหาน้ำเพื่อการเกษตร

 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
290 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-017090 โทรสาร 053-017090
ติดต่อ webmaster