ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
เขตการปกครอง
จำนวนครัวเรือนและประชากร
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
ปลัด อบต.แม่แวน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนป้องกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกำหนดปริมาณ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งเรียนรู้ในตำบลแม่แวน
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่แวน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ตำบลแม่แวน

web อปท.พร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
web เพื่อนบ้าน ของเรา
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
สาธารณสุขพร้าว
การไฟฟ้าพร้าว
สหกรณ์นิคมพร้าว
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สำนักข่าวพร้าว
โรงเรียนบ้านหลวง
อ้อมดอยรีสอร์ท
ร้านอาหารลานคูณ
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ราคาน้ำมันวันนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลแม่แวน
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
    1.1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (ให้ความสำคัญกับการก่อสร้าง การบำรุงรักษา เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น)
    1.2.การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการบริหารจัดการ (ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค การก่อสร้าง การบำรุงรักษาระบบประปา)
    1.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ให้ความสำคัญกับการกับการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ)
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
    2.1.การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (มุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
    2.2.การพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพและส่งเสริมสินค้าชุมชน (ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย การส่งเสริมอาชีพการเกษตรและอาชีพอื่น)
    2.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว (ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ ในเชิงอนุรักษ์)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์
    3.1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ การการเฝ้าระวัง ปรับปรุง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม)
    3.2.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ (ให้ความสำคัญกับการปลูกป่า การแก้ปัญหาขยะ)
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4.1.การอนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ให้ความสำคัญกับอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสืบทอด วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ)
    4.2 การส่งเสริมศาสนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางด้านศาสนา การเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ การปรับปรุงบูรณรอยพระบาท)
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
    5.1.การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดูแลเรื่องอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)ฯลฯ )
    5.2.การส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ (ส่งเสริมการออกกำลังกาย การจัดการแข่งขันกีฬา จัดหาอุปกรณ์กีฬา และการจัดทำพื้นที่สำหรับออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน)
    5.3 การสงเคราะห์และแก้ไขปัญหาความยากจน (ให้ความสำคัญกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ จัดกองทุนสวัสดิการชุมชน)
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    6.1.การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยทุกภาคส่วน (ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม อปพร. อาสาสมัครหมู่บ้านให้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยต่างๆ)
    6.2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุข และสิ่งเสพติดทุกภาคส่วน (ให้ความสำคัญในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด อบรมให้ความรู้กับเยาวชนที่มีความเสี่ยง)
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
    7.1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
    7.2.การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการทำงานภาครัฐ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลแม่แวนทั้งหมด
 
 
 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
290 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-017090 โทรสาร 053-017090
ติดต่อ webmaster