ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
เขตการปกครอง
จำนวนครัวเรือนและประชากร
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
ปลัด อบต.แม่แวน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนป้องกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกำหนดปริมาณ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งเรียนรู้ในตำบลแม่แวน
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่แวน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ตำบลแม่แวน

web อปท.พร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
web เพื่อนบ้าน ของเรา
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
สาธารณสุขพร้าว
การไฟฟ้าพร้าว
สหกรณ์นิคมพร้าว
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สำนักข่าวพร้าว
โรงเรียนบ้านหลวง
อ้อมดอยรีสอร์ท
ร้านอาหารลานคูณ
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ราคาน้ำมันวันนี้


นายผล ลองวิลัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

นายวิรัตน์ เสาร์เปา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

นายจรัญ วรรณศิริ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
นายพิพัฒน์ บุตรดี
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๑
นายประยุทธ จิณะวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๒
นายสันติ นรปัญญา
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๒
นายปราณี อารินทร์
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๓
นายอาณาศักดิ์ ปิมปา
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๓
นายบุญมี พรมเสน
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๔
นายประสิทธิ นันติ
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๔
นายสุนทร หลวงสุรินทร์
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๕
นายเอกชัย คุณหมื่น
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๕
นายสอาด บัวเนตร
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๖
นายชรินทร์ ไชยภิวงค์
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๗
นายปิติศักดิ์ พรพิริยะไพบูลย์
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๘
นายอนันต์ ประกอบธีระโยธิน
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๘
นายสมาน สวัสดิ์รักษา
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๙
นายอำพล ไชยนุรักษ์
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๙
นายเสน่ห์ จอมนงค์
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๑๐
นายพิพัส ดวงคำ
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๑๐
นายวิเชียร วิมลศรีเพชร
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๑๑
นายอานนท์ ตามิ
สมาชิกสภา อบต. แม่แวน หมู่ที่ ๑๑

 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
290 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-017090 โทรสาร 053-017090
ติดต่อ webmaster