ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
เขตการปกครอง
จำนวนครัวเรือนและประชากร
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
ปลัด อบต.แม่แวน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนป้องกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกำหนดปริมาณ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
คู่มือบริการประชาชน
แหล่งเรียนรู้ในตำบลแม่แวน
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่แวน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ตำบลแม่แวน

web อปท.พร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
web เพื่อนบ้าน ของเรา
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
สาธารณสุขพร้าว
การไฟฟ้าพร้าว
สหกรณ์นิคมพร้าว
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สำนักข่าวพร้าว
โรงเรียนบ้านหลวง
อ้อมดอยรีสอร์ท
ร้านอาหารลานคูณ
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ราคาน้ำมันวันนี้
 ประกาศข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ วันเดือนปีลงประกาศ รายการ อ่านประกาศ
53 8 ก.ย. 59 ประกาศใช้คุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของทางราชการ อ่านประกาศ
52 28 มิ.ย. 59 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัย ของนายชัยรัตน์ กองพิมพ์ และนายนุกูล กองพิมพ์ อ่านประกาศ
51 21 มิ.ย. 59 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางส่งน้ำ ลำเหมืองร้องวะสา อ่านประกาศ
50 21 มิ.ย. 59 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำ พร้อมระบบประปา หมู่ที่ ๑ อ่านประกาศ
49 21 มิ.ย. 59 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส เครื่องวัดระยะทางแบบมือถือ โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน อ่านประกาศ
48 29 ก.พ. 59 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านสามลี่ (แม่แวนน้อย) ตำบลแม่แวน อ่านประกาศ
47 29 ก.พ. 59 ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๕ โครงการ อ่านประกาศ
46 29 ก.พ. 59 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านสามลี่ (ห้วยกันใจ) ตำบลแม่แวน อ่านประกาศ
45 29 ก.พ. 59 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำบ้านขุนแจ๋ หมู่ 8 ตำบลแม่แวน อ่านประกาศ
44 29 ก.พ. 59 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน อ่านประกาศ
43 29 ก.พ. 59 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ซอย 3 บ้านเหล่า ตำบลแม่แวน อ่านประกาศ
42 29 ก.พ. 59 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำ พร้อมระบบประปา หมู่ที่ 1 อ่านประกาศ
41 14 มี.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านแม่เหี้ยะ ม.๒, บ้านแม่แวน ม.๕, บ้านหนองบัว ม.๖, บ้านแม่พวก ม.๗, บ้านไชยงาม ม. ๙ ตำบลแม่แวน อ่านประกาศ
40 30 ธ.ค. 58 ประกาศใช้ราคากลางงานจัดซื้อของทางราชการ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) อ่านประกาศ
39 21 ธ.ค. 58 ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ อ่านประกาศ
38 28 ธ.ค. 58 ประกาศผลสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)ฯ อ่านประกาศ
37 9 พ.ย. 58 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)ฯ อ่านประกาศ
36 9 พ.ย. 58 ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการ จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)ฯ อ่านประกาศ
35 9 พ.ย. 58 ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเตาเผาขยะฯ อ่านประกาศ
34 26 พ.ย. 58 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กและอนุบาล อ่านประกาศ
33 26 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ อ่านประกาศ
32 26 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ ๒ อ่านประกาศ
31 26 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่พวก หมู่ที่ ๗ อ่านประกาศ
30 26 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไชยงาม หมู่ที่ ๙ อ่านประกาศ
29 26 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อ่านประกาศ
28 26 พ.ย. 58 ประกาศวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านประกาศ
27 26 พ.ย. 58 ประกาศวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ ๒, บ้านไชยงาม หมู่ ๖, บ้านแม่พวก หมู่ ๗, บ้านหนองบัว หมู่ ๖, บ้านแม่แวน หมู่ ๕, อ่านประกาศ
26 29 ต.ค. 58 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กและอนุบาลฯ อ่านประกาศ
25 22 ต.ค. 58 ประกาศ อบต.แม่แวน เรื่อง ใช้ราคากลางทางราชการ(โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไชยงาม หมู่ ๙ อ่านประกาศ
24 22 ต.ค. 58 ประกาศ อบต.แม่แวน เรื่อง ใช้ราคากลางทางราชการ(โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่พวก หมู่๗ อ่านประกาศ
23 22 ต.ค. 58 ประกาศ อบต.แม่แวน เรื่อง ใช้ราคากลางทางราชการ(โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่แวน หมู่๕ อ่านประกาศ
22 22 ต.ค. 58 ประกาศ อบต.แม่แวน เรื่อง ใช้ราคากลางทางราชการ(โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่เหียะ หมู่๒ อ่านประกาศ
21 22 ต.ค. 58 ประกาศ อบต.แม่แวน เรื่อง ใช้ราคากลางทางราชการ(โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองบัว หมู่๖ อ่านประกาศ
20 22 ต.ค. 58 ประกาศ อบต.แม่แวน เรื่อง ประกาศการใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ๖ โครงการ (ศูนย์เด็ก) อ่านประกาศ
19 22 ต.ค. 58 ประกาศ อบต.แม่แวน เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(cctv) อ่านประกาศ
18 22 ต.ค. 58 ประกาศ อบต.แม่แวน เรื่อง ประมูลจ้างงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 5 โครงการ อ่านประกาศ
17 22 ต.ค. 58 ประกาศ อบต.แม่แวน เรื่อง ประมูลจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านประกาศ
16 8 ก.ย. 58 ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ โครงการฯ อ่านประกาศ
15 8 ก.ย. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกพร้อมสร้างพนังกั้นน้ำห้วยบงน้อย บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน อ่านประกาศ
14 14 ก.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ภายในพื้นที่ อบต.แม่แวน อ่านประกาศ
13 14 ก.ค. 58 ประกาศโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ อ่านประกาศ
12 5 มิ.ย. 58 ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ อ่านประกาศ
11 5 มิ.ย. 58 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านล้อง หมู่ที่ ๑ อ่านประกาศ
10 5 มิ.ย. 58 โครงการก่อสร้างราวเหล็กกั้นขอบทาง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ อ่านประกาศ
9 5 มิ.ย. 58 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แวน หมู่ที่ ๕ อ่านประกาศ
8 5 มิ.ย. 58 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่พวก หมู่ที่ ๗ อ่านประกาศ
7 5 มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ ๘ อ่านประกาศ
6 5 มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไชยงาม หมู่ที่ ๙ อ่านประกาศ
5 5 มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๑ อ่านประกาศ
4 5 มิ.ย. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านล้อง ม. ๑ บ้านแม่แวน ม.๕ และบ้านแม่พวก ม. ๗ ตำบลแม่เวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านประกาศ
3 5 มิ.ย. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านสามลี่ ม. ๑๑ ตำบลแม่เวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านประกาศ
2 5 มิ.ย. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ ม. ๘ บ้านไชยงาม ม. ๙ และติดตั้งราวเหล็กกั้นขอบทาง บ้านเหล่า ม. ๓ ตำบลแม่เวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านประกาศ
1 13 พ.ย. 57 ประกาศยกเลิการการจัดซื้อจัดจ้างฯ อ่านประกาศ

 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
290 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-017090 โทรสาร 053-017090
ติดต่อ webmaster