หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าแขม (ทุ่งหัวฝาย) ลงวันที่ 19/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขุนแจ๋ห มู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน ลงวันที่ 16/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.169-0051 สายทางบ้านล้อง-ฝายทุ่งใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 07/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.169-005 สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 07/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.169-0059 สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 07/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-สายข้าง (อบต.) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 07/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าแขมสาย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 07/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก-สายป่าช้า หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 07/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก ซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 06/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก-ฟาร์มไก่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 03/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 03/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ทรายขาว หมู่ที่ 11 ลงวันที่ 27/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 (ทุ่งหัวฝาย) ลงวันที่ 25/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านล้อง หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 17/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนอง บัวหมู่ที่ 6 ลงวันที่ 17/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 ลงวันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 02/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แวน ร้านป้าขอด หมู่ที่ 5 ลงวันที่ 29/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แวน (หน้าวัดแม่แวน) หมู่ที่ 5 ลงวันที่ 29/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2 สายทางหอกระจายข่าว ลงวันที่ 21/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 21/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามลี่ (สามลี่บน) หมู่ที่ 11 ลงวันที่ 21/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจ้างแรงงานชาวบ้าน ลงวันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 3 ลงวันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านล้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 01/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่เหียะ (ต้นแหน) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 01/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 (ทุ่มหัวฝาย) ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 01/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 01/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 01/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2 (สายลำเหมืองโล๊ะ) ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 13/05/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสำลี หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน ลงวันที่ 03/05/2564 ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 27/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 ลงวันที่ 22/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า-บ้านแม่พวก หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 07/12/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก เชื่อมต่อทางหลวง ชม.๑๖๙-๐๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 07/12/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 07/12/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมเมรุ บ้านแม่พวก หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 18/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำพร้อมราวกั้นขอบทาง บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ลงวันที่ 17/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมหลังคาแทงค์น้ำ หมู่ที่ 11 บ้านสามลี่ ลงวันที่ 15/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการต่อเติมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 ลงวันที่ 11/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านล้อง หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 09/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยบงหลวง บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ลงวันที่ 17/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ลงวันที่ 02/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10 ลงวันที่ 02/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ลงวันที่ 02/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ลงวันที่ 29/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสำลี หมู่ที่ 11 ลงวันที่ 29/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 04/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แวน หมู่ที่ 5 ลงวันที่ 22/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการขุดลอกลำน้ำแม่แวน บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหน้าฝายปางป๋อ และโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยบงหลวง บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ลงวันที่ 12/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 07/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายป่าช้า) บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ลงวันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่พวก หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10 ลงวันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2 และก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 23/03/2563 ดาวน์โหลด
ราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านเหล่า หมู่ 3 และรางระบายน้ำบ้านไชยงาม หมู่ 9 ลงวันที่ 19/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 17/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 17/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) จำนวน 6 โครงการ ลงวันที่ 27/02/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ ลงวันที่ 26/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตามคำสั่งเลขที่ 4/2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 23/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตามคำสั่งเลขที่ 767/2562 จำนวน 1 โครงการ  ลงวันที่ 23/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านแม่พวก หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 09/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ลงวันที่ 30/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ลงวันที่ 07/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรงานปูกระเบื้องเซรามิค อาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 06/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ อาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 06/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ลงวันที่ 28/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลแม่แวน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แใน ตามแบบมาตราฐานของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น ลงวันที่ 17/12/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างลานกีฬา ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 12/12/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุม พื้นที่ 445 ตร.ม. ลงวันที่ 03/12/2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าแบบกระบะบรรทุก ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 22/10/2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 02/08/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ขนาดพื้นที่ 370.76 ตารางเมตร ลงวันที่ 23/05/2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อที่ดินในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านล้อง ลงวันที่ 04/05/2561 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)