หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/11/2564  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแขม ม.๔ (ทุ่งหัวฝาย) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/11/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/11/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/11/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน (อย่างไม่เป็นทางการ) ป้ายไวนิลเขตเลือกตั้ง และป้ายตัวเลขผลการนับคะแนนฯ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/11/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/11/2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประธานและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/11/2564  ดาวน์โหลด
จ้างรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/11/2564 ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/11/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/11/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/11/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด (หลอดไฟและอุปกรณ์การไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/11/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/11/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/11/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งว ๖๘๐ เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/11/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/11/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัด จำนวน ๑๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/11/2564 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม(นม) (เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/10/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำป้ายบอร์ดเพื่อติดประกาศการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/10/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๔๓ สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๖ สายทางบ้านแม่พวก-ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๙ สายทางบ้านแม่พวก-ฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๑ สายทางบ้านแม่พวก-สายป่าช้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕๗ สายทางบ้านป่าแขม สาย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕๙ สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๐ สายทางบ้านป่าแขม-สายข้าง (อบต.) หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕ สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕๑ สายทางบ้านล้อง-ฝายทุ่งใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15/10/2564 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านล้อง หมู่ที่ ๑ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/09/2564  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่แวน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/09/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/09/2564  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านไชยงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่แวน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/09/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/09/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงต่อเติมศาลาซุ้มไม้เลื้อยและทางเดินคนพิการด้านข้างห้องพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน ตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๘๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด (เครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 06/09/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งค ๔๕๐๙ เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/09/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/09/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถแบ็คโฮปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขุดย้ายต้นไม้และปรับเกรดพื้นที่ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ของสำนักปลัด (เครื่องพ่นละอองฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างขุดลอกลำเหมืองปางป๋อ ขนาดกว้างบน ๓.๐๐ เมตร กว้างล่าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาลแม่แวน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. สายทางบ้านสามลี่ (แม่แวนน้อย) หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่แวน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างฝายทดน้ำชั่วคราว(ฝายหลวง) บ้านล้อง หมู่ที่ ๑ ต.แม่แวน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันดินสไลด์โรงเก็บของบ้านสามลี่ (แม่แวนน้อย) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่แวน ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีอุทกภัยและดินโคลนถล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๓-๑๖๖๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อผ้าปูโต๊ะห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง (โต๊ะประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/08/2564  ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผค ๓๘๒๘ เชียงใหม่ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/08/2564  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านแม่แวน หมู่ที่ ๕ (หน้าวัด) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๖.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/08/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/08/2564  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านแม่แวน หมู่ที่ ๕ (ร้านป้าขอด) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการของ กองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/08/2564  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ ๒ (สายทางหอกระจายข่าว) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พัดลมชนิดติดผนัง) จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง (พัดลมชนิดติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เครื่องเจาะกระดาษ,เครื่องเคลือบบัตรและเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัดและห้องกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 05/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามลี่ (สามลี่บน) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างขุดลอกหน้าฝายและลำเหมืองร่มเกล้า ในเขตพื้นที่บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลผู้ช่วยปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานกู้ชีพกู้ภัย ปฏิบัติงานด้านบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรายละเอียด ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน แบบเลขที่ ทถ-5-301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงานและโต๊ะคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ 2 บาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านล้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แวน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ของสำนักงานบำรุงทางกรมทางหลวงชนบท งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ บร-301/58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2564 ลงวันที่ 16/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ตำบลแม่แวน ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2564 จำนวน 63 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ข-30 บ้านแม่เหียะ (ต้นแหน) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แวน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-5-301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ.2564) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างรถรับส่งเด็กเล็กและอนุบาล (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ.2564) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวนและโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างออกแบบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ และโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำกระจกวางโต๊ะห้องประชุมสภาพร้อมติดตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลผู้ช่วยปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานกู้ชีพ กู้ภัย ปฏิบัติงานด้านบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างรถ รับ-ส่ง เด็กเล็กและอนุบาลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน และโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/06/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหียะ หมู่ 2 (สายลำเหมืองโล๊ะ) ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนมิถุนายน 2564 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สังกัด กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/05/2564  ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/05/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/05/2564  ดาวน์โหลด
จัดซื้อหน้ากากอนามัย n95 ใช้แล้วทิ้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/05/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามลี่ หมู่ที่ 11 พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/05/2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผม 1004 เชียงใหม่ และรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-1660 เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสังกัด กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/05/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อสื่อหนังสือนิทาน ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวนจำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 05/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/04/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/04/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละออง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/04/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อหน้ากากอนามัยสำหรับดำเนินโครงการป้องกันผลกระทบจากหมอกควัน และฝุ่นละออง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/04/2564 ดาวน์โหลด
แจ้งทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/04/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/04/2564  ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2564 ลงวันที่ 09/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/04/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/04/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/04/2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 1004 เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/04/2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด อบต.แม่แวน และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ศูนย์การเรียนชุมชนสังกัด กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำเดือน เมษายน 2564 เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งค 4509 เชียงใหม่ ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างรถรับส่งเด็กเล็กและอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน และโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จกบ 727 เชียงใหม่ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานกู้ชีพกู้ภัยปฏิบัติงาน ด้านบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน 76 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผม ๑๐๐๔ เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 โครงการ , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ , โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่แวนน้อย ในเขตพื้นที่บ้านสามลี่ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/02/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/02/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/01/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/01/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/01/2564  ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 189 เชียงใหม่ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/01/2564  ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/01/2564  ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/01/2564  ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์การเรียนชุมชนสังกัด กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/01/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/01/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/01/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/01/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/01/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/01/2564  ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)