หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2563 (ของกองช่าง) ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2562 (ของกองการศึกษา) ดาวน์โหลด
การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2562 (ของกองคลัง) ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)