หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
ขั้นตอนวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปี 2560
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานจ้าง ปี2560
ดาวน์โหลด
ฟอร์มแบบประเมินประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น ปี2560
ดาวน์โหลด
ฟอร์มแบบประเมินประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ปี2560
ดาวน์โหลด
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี2560
ดาวน์โหลด
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี2560
ดาวน์โหลด
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างผู้มีทักษะ ปี2560
ดาวน์โหลด
ไฟล์คู่มือการประเมิน ปี2560
ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง(อบจ.)
ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง(เทศบาล)
ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง(อบต.)
ดาวน์โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ของ ขรก.ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน
ดาวน์โหลด
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเภททั่วไปและประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การจัดคนลงสู่ตำแหน่งระบบแท่ง
ดาวน์โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)