หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 
นายสิรราษฎร์ กาศสนุก
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายดวงจันทร์ วรรณศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางขนิษฐา เรืองประไพ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์ กันทคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
ดาบตำรวจ นิคม คำนวล
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายวุฒิ ปัญญาจิรนาถ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นางดาราณี มณีรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวุฒิไกร ไชยนุรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย
นายพิสิษฐ์ มณีโสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย
 
นายปฏิภาณ นาสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวฐิตาภรณ์ บุญพรหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวพิชญาณ์มญชุ์ วิลัยศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
นายกิตติพัทธ์ วรรณสิริ
พนักงานขับรถ
นายณรงค์ ทองแข
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรัตนลักษณ์ รังศิริตานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวอวยพร ไชยนุรักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรุจิรา คำผง
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวกุลรภัส ธรรมชัย
พนักงานจ้างเหมา
 
นายนราธิป โปธา
พนักงานจ้างเหมา
นายณัฐวุฒิ พรหมมา
พนักงานจ้างเหมา
นายภาคิน อินนันต์
พนักงานจ้างเหมา
 
นายนรินทร์ธัช ปิงน้ำโท้ง
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยภา
พนักงานจ้างเหมา
นายกรรณสิริ คุณหมื่น
พนักงานจ้างเหมา
 
นายอัษฎา แปงสาย
พนักงานจ้างเหมา
นายศิวานนท์ จอมนงค์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวกนกวรรณ วรรณพรหม
พนักงานจ้างเหมา
 
นายอดิศักดิ์ ศรีบุญบาล
พนักงานจ้างเหมา
นายชัชวัลย์ คำนวณ
พนักงานจ้างเหมา
นายรัตนกุล บุญเรือง
พนักงานจ้างเหมา
 
นายไพรวัลย์ แหล่งหล้า
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวภิญญาภัฏ แก้วตาติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา

นายกิตติพงษ์ ใจดี
พนักงานจ้างเหมา

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)