หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
คู่มือการสอบข้อเท็จจริง งานกฎหมายและคดีสำนักปลัด ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการจ่ายเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลด
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ดาวน์โหลด
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ดาวน์โหลด
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด
แก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในเทศบาลขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากองทุนคุ้มครองเด็ก ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)