หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 
นางสาวมลธิลา แก้วเปี้ย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นางสาววรรณกานต์ ไทยานุสรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวเมษยา ปันทะฝั้น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางศรีสุรางค์ ใจคำ
ครู ค.ศ.2
นางสาวสุกัญญา ตนมั่น
ครู ค.ศ.2
นางสายเปล คำตา
ครู ค.ศ.1
 
นางสาวปราณี บุญเรือง
ครู ค.ศ.1
นางสาวปาริชาติ ทะกลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวิเชียร คำตา
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวธนกาญจน์ ธรรมชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชุลีพร ซองชะลัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางจตุพร สร้างอิฐ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายศักดิ์สกุล คุณหมื่น
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวศิริพร กันศรี
พนักงานจ้างเหมา
นางอ้อยทิพย์ คุณหมื่น
พนักงานจ้างเหมา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)