หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ ลงวันที่ 16/11/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ลงวันที่ 22/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ลงวันที่ 22/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 22/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 22/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 22/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ลงวันที่ 15/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ลงวันที่ 30/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 31/08/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ลงวันที่ 05/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 19/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 16/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 08/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 113 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 21/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ลงวันที่ 11/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ประกาศรายชื่อเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 30/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลแม่แวน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 30/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 19/04/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ลงวันที่ 19/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19  ลงวันที่ 19/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 ในการระบาดระลอก เดือน เมษายน 2564 ลงวันที่ 16/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 23/02/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 15/02/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ลงวันที่ 19/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า ลงวันที่ 19/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 13/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 13/01/2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการให้บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 13/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันการระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปี) ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ลงวันที่ 11/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 07/01/2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 07/01/2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 07/01/2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6/2564 เรื่อง พระอะไรมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 07/01/2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 07/01/2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 07/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563 ลงวันที่ 24/12/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว ลงวันที่ 17/12/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่ 16/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แผนการออกบริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน/ภาคประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 08/09/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ลงวันที่ 20/07/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 169 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  ลงวันที่ 15/07/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำและแวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงวันที่ 02/07/2563 ดาวน์โหลด
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ” พร้อมเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่น่าสนใจในท้องที่ ลงวันที่ 30/06/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 26/05/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ลงวันที่ 22/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 27/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศอำเภอพร้าว เรื่องการรับสมัครบุคคที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ลงวันที่ 01/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562 ลงวันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ รับเงินเพื่อการยังชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ต.ค.2562 ถึง 30 ก.ย.2563) ลงวันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพของผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ลงวันที่ 26/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่นโดยผ่นองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ลงวันที่ 26/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ลงวันที่ 20/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องเอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 13/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ลงวันที่ 27/01/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562) ลงวันที่ 29/11/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 28/10/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 07/10/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 14/08/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ลงวันที่ 25/07/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไฟริเอส ลงวันที่ 08/07/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องแนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ลงวันที่ 17/04/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 04/04/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งตามสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ 14/02/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานราณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ลงวันที่ 14/02/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12/02/2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดทำจดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 ลงวันที่ 29/01/2562 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 24/01/2562 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)