หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยนยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลด
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาตรา 33 ดาวน์โหลด
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลด
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)