หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 
นางสาวมลธิลา แก้วเปี้ย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาววรรณกานต์ ไทยานุสรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวเมษยา ปันทะฝั้น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางศรีสุรางค์ ใจคำ
ครู ค.ศ.2
นางสาวสุกัญญา ตนมั่น
ครู ค.ศ.2
นางสายเปล คำตา
ครู ค.ศ.1
 
นางสาวปราณี บุญเรือง
ครู ค.ศ.1
นางสาวปาริชาติ ทะกลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวิเชียร คำตา
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวธนกาญจน์ ธรรมชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชุลีพร ซองชะลัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางจตุพร สร้างอิฐ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายศักดิ์สกุล คุณหมื่น
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวศิริพร กันศรี
พนักงานจ้างเหมา
นางอ้อยทิพย์ คุณหมื่น
พนักงานจ้างเหมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.