หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 
นายสิรราษฎร์ กาศสนุก
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายดวงจันทร์ วรรณศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางขนิษฐา เรืองประไพ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์ กันทคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
ดาบตำรวจ นิคม คำนวล
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายวุฒิ ปัญญาจิรนาถ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นางดาราณี มณีรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวุฒิไกร ไชยนุรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย
นายพิสิษฐ์ มณีโสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย
 
นายปฏิภาณ นาสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวฐิตาภรณ์ บุญพรหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวพิชญาณ์มญชุ์ วิลัยศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
นายกิตติพัทธ์ วรรณสิริ
พนักงานขับรถ
นายณรงค์ ทองแข
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรัตนลักษณ์ รังศิริตานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวอวยพร ไชยนุรักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรุจิรา คำผง
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวกุลรภัส ธรรมชัย
พนักงานจ้างเหมา
 
นายนราธิป โปธา
พนักงานจ้างเหมา
นายณัฐวุฒิ พรหมมา
พนักงานจ้างเหมา
นายภาคิน อินนันต์
พนักงานจ้างเหมา
 
นายนรินทร์ธัช ปิงน้ำโท้ง
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยภา
พนักงานจ้างเหมา
นายกรรณสิริ คุณหมื่น
พนักงานจ้างเหมา
 
นายอัษฎา แปงสาย
พนักงานจ้างเหมา
นายศิวานนท์ จอมนงค์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวกนกวรรณ วรรณพรหม
พนักงานจ้างเหมา
 
นายอดิศักดิ์ ศรีบุญบาล
พนักงานจ้างเหมา
นายชัชวัลย์ คำนวณ
พนักงานจ้างเหมา
นายรัตนกุล บุญเรือง
พนักงานจ้างเหมา
 
นายไพรวัลย์ แหล่งหล้า
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวภิญญาภัฏ แก้วตาติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา

นายกิตติพงษ์ ใจดี
พนักงานจ้างเหมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.