หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 

นางอโณทัย เป็งศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
นางดาวเรือง ครองสัตย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
นางสาวเจนจิรา คำมา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางปวีณา แสนศรี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางเครือฟ้า บุญยืน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายจิรายุทธ สิทธิฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
 
นายประทีป อพันลิขิต
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอรทัย เปี่ยมทอง
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอรสา หงษ์ตัน
พนักงานจ้างเหมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.