หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แบบฟอร์ม ระบบสำรวจความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

         

          ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับการบริการ

          ชื่อ-สกุล :  

          เพศ :  ชาย      หญิง

          อายุ :  ต่ำกว่า 20 ปี      21-40 ปี      41-60 ปี      60 ปีขึ้นไป

          ระดับการศึกษาสูงสุด :

           ประถมศึกษา           มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 

           ปริญญาตรี              สูงกว่าปริญญาตรี     

          สถานภาพของผู้มารับบริการ :

           เกษตรกร/องค์กรการเกษตรกร           ผู้ประกอบการ 

           ประชาชนผู้รับบริการ                           องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน

           อื่นๆ          


          เรื่องที่ขอรับบริการ :

           การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ                        

             การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

             การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

             การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ

             การใช้อินเตอร์เน็ตในศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน

             การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

           การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร


             การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

             การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน

             การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อปกป้องกันโรคไข้เลือดออก

           การออกแบบอาคาร


             การขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

           การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

           การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

           การชำระภาษีป้าย


             การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ

           การชำระภาษีบำรุงท้องที่


             อื่นๆ


          เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย :

           มากที่สุด

           มาก

           ปานกลาง

           น้อย

           ควรปรับปรุง

          เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ :

           มากที่สุด

           มาก

           ปานกลาง

           น้อย

           ควรปรับปรุง 

          เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ :

           มากที่สุด

           มาก

           ปานกลาง

           น้อย

           ควรปรับปรุง

          เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม :

           มากที่สุด

           มาก

           ปานกลาง

           น้อย

           ควรปรับปรุง


          มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย :

           มากที่สุด

           มาก

           ปานกลาง

           น้อย

           ควรปรับปรุง 

          ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีความชัดเจน :

           มากที่สุด

           มาก

           ปานกลาง

           น้อย

           ควรปรับปรุง

          ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว :

           มากที่สุด

           มาก

           ปานกลาง

           น้อย

           ควรปรับปรุง 

          มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน :

           มากที่สุด

           มาก

           ปานกลาง

           น้อย

           ควรปรับปรุง


          การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม :

           มากที่สุด

           มาก

           ปานกลาง

           น้อย

           ควรปรับปรุง

          มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ :

           มากที่สุด

           มาก

           ปานกลาง

           น้อย

           ควรปรับปรุง

          มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม :

           มากที่สุด

           มาก

           ปานกลาง

           น้อย

           ควรปรับปรุง


          ท่านคิดว่า หน่วยงาน ควรปรับปรุงการให้บริการด้านใด

           ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

           ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน

           ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร

           ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา

           ด้านบริการการรับชำระภาษี

           ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

           อื่นๆ


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.