หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  28 ธ.ค. 2564 16
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  1 ต.ค. 2564 14
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยนยังชีพผู้สูงอายุ  1 ต.ค. 2564 14
4 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น  1 ต.ค. 2564 16
5 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  1 ต.ค. 2564 15
6 การรับชำระภาษีป้าย  1 ต.ค. 2564 14
7 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  1 ต.ค. 2564 17
8 การแจ้งถมดิน  1 ต.ค. 2564 15
9 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาตรา 33  1 ต.ค. 2563 6
10 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  1 ต.ค. 2563 6
11 การแจ้งขุดดิน  1 ต.ค. 2563 6
12 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  1 ต.ค. 2563 6
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  1 ต.ค. 2563 6
14 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  1 ต.ค. 2563 6
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ  1 ต.ค. 2563 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.