หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ทรายขาว หมู่ที่ 11  20 ธ.ค. 2564 16
2 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าแขม (ทุ่งหัวฝาย)  19 พ.ย. 2564 15
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขุนแจ๋ห มู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน  16 พ.ย. 2564 16
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.169-0051 สายทางบ้านล้อง-ฝายทุ่งใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ก.ย. 2564 6
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.169-005 สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ก.ย. 2564 5
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.169-0059 สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ก.ย. 2564 6
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-สายข้าง (อบต.) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  7 ก.ย. 2564 5
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าแขมสาย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  7 ก.ย. 2564 6
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก-สายป่าช้า หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  7 ก.ย. 2564 6
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก ซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  6 ก.ย. 2564 6
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก-ฟาร์มไก่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  3 ก.ย. 2564 6
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  3 ก.ย. 2564 6
13 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ทรายขาว หมู่ที่ 11  27 ส.ค. 2564 6
14 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 (ทุ่งหัวฝาย)  25 ส.ค. 2564 6
15 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านล้อง หมู่ที่ 1  17 ส.ค. 2564 6
16 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนอง บัวหมู่ที่ 6  17 ส.ค. 2564 6
17 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9  10 ส.ค. 2564 6
18 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8  2 ส.ค. 2564 6
19 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แวน ร้านป้าขอด หมู่ที่ 5  29 ก.ค. 2564 5
20 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แวน (หน้าวัดแม่แวน) หมู่ที่ 5  29 ก.ค. 2564 6
21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2 สายทางหอกระจายข่าว  21 ก.ค. 2564 6
22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8  21 ก.ค. 2564 5
23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามลี่ (สามลี่บน) หมู่ที่ 11  21 ก.ค. 2564 5
24 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจ้างแรงงานชาวบ้าน  24 มิ.ย. 2564 5
25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 3  24 มิ.ย. 2564 6
26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านล้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  1 มิ.ย. 2564 6
27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่เหียะ (ต้นแหน) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  1 มิ.ย. 2564 6
28 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 (ทุ่มหัวฝาย) ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  1 มิ.ย. 2564 5
29 โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  1 มิ.ย. 2564 6
30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  1 มิ.ย. 2564 6
31 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2 (สายลำเหมืองโล๊ะ) ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  13 พ.ค. 2564 6
32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสำลี หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน  3 พ.ค. 2564 6
33 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  27 ม.ค. 2564 5
34 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9  22 ม.ค. 2564 6
35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า-บ้านแม่พวก หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธ.ค. 2563 5
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก เชื่อมต่อทางหลวง ชม.๑๖๙-๐๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธ.ค. 2563 5
37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธ.ค. 2563 6
38 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมเมรุ บ้านแม่พวก หมู่ที่ 7  18 ก.ย. 2563 5
39 โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำพร้อมราวกั้นขอบทาง บ้านเหล่า หมู่ที่ 3  17 ก.ย. 2563 6
40 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมหลังคาแทงค์น้ำ หมู่ที่ 11 บ้านสามลี่  15 ก.ย. 2563 6
41 โครงการต่อเติมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9  11 ก.ย. 2563 5
42 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านล้อง หมู่ที่ 1  9 ก.ย. 2563 6
43 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยบงหลวง บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4  17 ก.ค. 2563 5
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6  2 ก.ค. 2563 5
45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10  2 ก.ค. 2563 6
46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4  2 ก.ค. 2563 6
47 โครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลแม่แวน  29 มิ.ย. 2563 6
48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสำลี หมู่ที่ 11  29 มิ.ย. 2563 6
49 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8  4 มิ.ย. 2563 6
50 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แวน หมู่ที่ 5  22 พ.ค. 2563 6
51 โครงการขุดลอกลำน้ำแม่แวน บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4  19 พ.ค. 2563 6
52 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหน้าฝายปางป๋อ และโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยบงหลวง บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4  12 พ.ค. 2563 6
53 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8  7 เม.ย. 2563 6
54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2  27 มี.ค. 2563 5
55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายป่าช้า) บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4  27 มี.ค. 2563 6
56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่พวก หมู่ที่ 7  27 มี.ค. 2563 6
57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10  27 มี.ค. 2563 6
58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2 และก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2  23 มี.ค. 2563 6
59 ราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านเหล่า หมู่ 3 และรางระบายน้ำบ้านไชยงาม หมู่ 9  19 มี.ค. 2563 6
60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  17 มี.ค. 2563 6
61 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  17 มี.ค. 2563 6
62 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) จำนวน 6 โครงการ  27 ก.พ. 2563 5
63 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ  26 ก.พ. 2563 6
64 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตามคำสั่งเลขที่ 4/2563 จำนวน 1 โครงการ  23 ม.ค. 2563 6
65 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตามคำสั่งเลขที่ 767/2562 จำนวน 1 โครงการ  23 ม.ค. 2563 7

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.