หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ม.ค. 2565 12
2 การตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองคลังประจำปีงบประมาณ 2555 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธ.ค. 2564 0
3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564 13
4 ซื้ออาหารเสริม (นม) (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564 12
5 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลวันหยุดขึ้นปีใหม่ ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2564 0
6 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน (พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธ.ค. 2564 0
7 จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน (พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานกู้ชีพกู้ภัยปฏิบัติงานด้านบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธ.ค. 2564 0
8 จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธ.ค. 2564 0
9 จ้างขุดลอกลำเหมืองเหล่าหลวง บ้านแม่พวก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธ.ค. 2564 14
10 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พ.ย. 2564 15
11 จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแขม ม.๔ (ทุ่งหัวฝาย) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พ.ย. 2564 15
12 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พ.ย. 2564 14
13 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พ.ย. 2564 14
14 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน (อย่างไม่เป็นทางการ) ป้ายไวนิลเขตเลือกตั้ง และป้ายตัวเลขผลการนับคะแนนฯ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พ.ย. 2564 15
15 จ้างเหมาทำความสะอาดประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พ.ย. 2564 15
16 จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประธานและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พ.ย. 2564 70
17 จ้างรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พ.ย. 2564 15
18 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ย. 2564 14
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ย. 2564 14
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2564 15
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด (หลอดไฟและอุปกรณ์การไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2564 13
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2564 14
23 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2564 13
24 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งว ๖๘๐ เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2564 14
25 ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พ.ย. 2564 7
26 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัด จำนวน ๑๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พ.ย. 2564 6
27 ซื้ออาหารเสริม(นม) (เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ต.ค. 2564 7
28 จ้างเหมาทำป้ายบอร์ดเพื่อติดประกาศการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ต.ค. 2564 6
29 จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ต.ค. 2564 6
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๔๓ สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 5
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๖ สายทางบ้านแม่พวก-ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 6
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๙ สายทางบ้านแม่พวก-ฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 6
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๑ สายทางบ้านแม่พวก-สายป่าช้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15/10/2564 15 ต.ค. 2564 6
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕๗ สายทางบ้านป่าแขม สาย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 6
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕๙ สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 6
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๐ สายทางบ้านป่าแขม-สายข้าง (อบต.) หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 6
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕ สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 5
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕๑ สายทางบ้านล้อง-ฝายทุ่งใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 6
39 จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านล้อง หมู่ที่ ๑ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ก.ย. 2564 6
40 จ้างปรับปรุงสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่แวน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ก.ย. 2564 6
41 จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ก.ย. 2564 5
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ก.ย. 2564 6
43 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ย. 2564 6
44 จ้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านไชยงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่แวน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ก.ย. 2564 6
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ก.ย. 2564 6
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ก.ย. 2564 6
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงต่อเติมศาลาซุ้มไม้เลื้อยและทางเดินคนพิการด้านข้างห้องพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ก.ย. 2564 7
48 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน ตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ก.ย. 2564 5
49 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ก.ย. 2564 5
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๘๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ก.ย. 2564 6
51 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ก.ย. 2564 6
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ย. 2564 6
53 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด (เครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ก.ย. 2564 6
54 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งค ๔๕๐๙ เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ย. 2564 5
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ย. 2564 5
56 จ้างเหมารถแบ็คโฮปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขุดย้ายต้นไม้และปรับเกรดพื้นที่ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2564 6
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ส.ค. 2564 5
58 จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ส.ค. 2564 6
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ส.ค. 2564 6
60 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ของสำนักปลัด (เครื่องพ่นละอองฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ส.ค. 2564 6
61 จ้างขุดลอกลำเหมืองปางป๋อ ขนาดกว้างบน ๓.๐๐ เมตร กว้างล่าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ส.ค. 2564 6
62 จ้างก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาลแม่แวน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ส.ค. 2564 5
63 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. สายทางบ้านสามลี่ (แม่แวนน้อย) หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่แวน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2564 6
64 จ้างก่อสร้างฝายทดน้ำชั่วคราว(ฝายหลวง) บ้านล้อง หมู่ที่ ๑ ต.แม่แวน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2564 6
65 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันดินสไลด์โรงเก็บของบ้านสามลี่ (แม่แวนน้อย) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่แวน ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีอุทกภัยและดินโคลนถล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2564 5
66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ส.ค. 2564 6
67 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ส.ค. 2564 5
68 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๓-๑๖๖๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ส.ค. 2564 6
69 ซื้อผ้าปูโต๊ะห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ส.ค. 2564 5
70 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ส.ค. 2564 6
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง (โต๊ะประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ส.ค. 2564 6
72 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผค ๓๘๒๘ เชียงใหม่ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ส.ค. 2564 6
73 จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านแม่แวน หมู่ที่ ๕ (หน้าวัด) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๖.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ส.ค. 2564 5
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2564 5
75 จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านแม่แวน หมู่ที่ ๕ (ร้านป้าขอด) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการของ กองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2564 5
76 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ ๒ (สายทางหอกระจายข่าว) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ส.ค. 2564 5
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พัดลมชนิดติดผนัง) จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ส.ค. 2564 6
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ส.ค. 2564 6
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ส.ค. 2564 6
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ส.ค. 2564 6
81 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง (พัดลมชนิดติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ส.ค. 2564 5
82 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เครื่องเจาะกระดาษ,เครื่องเคลือบบัตรและเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ส.ค. 2564 5
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ส.ค. 2564 5
84 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัดและห้องกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ส.ค. 2564 5
85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามลี่ (สามลี่บน) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ส.ค. 2564 6
86 จ้างขุดลอกหน้าฝายและลำเหมืองร่มเกล้า ในเขตพื้นที่บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ส.ค. 2564 5
87 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ส.ค. 2564 6
88 โครงการจ้างเหมาบุคคลผู้ช่วยปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานกู้ชีพกู้ภัย ปฏิบัติงานด้านบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ก.ค. 2564 6
89 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ค. 2564 5
90 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรายละเอียด ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน แบบเลขที่ ทถ-5-301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ก.ค. 2564 6
91 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ก.ค. 2564 5
92 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงานและโต๊ะคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ก.ค. 2564 5
93 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ 2 บาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ก.ค. 2564 6
94 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านล้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แวน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ของสำนักงานบำรุงทางกรมทางหลวงชนบท งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ บร-301/58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ก.ค. 2564 6
95 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2564  16 ก.ค. 2564 6
96 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ก.ค. 2564 6
97 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ตำบลแม่แวน ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิ.ย. 2564 5
98 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2564 จำนวน 63 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิ.ย. 2564 6
99 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ข-30 บ้านแม่เหียะ (ต้นแหน) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แวน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-5-301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิ.ย. 2564 6
100 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิ.ย. 2564 6
101 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิ.ย. 2564 5
102 ซื้ออาหารเสริม (นม) (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ.2564) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิ.ย. 2564 6
103 จ้างรถรับส่งเด็กเล็กและอนุบาล (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ.2564) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวนและโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิ.ย. 2564 5
104 จ้างออกแบบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ และโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิ.ย. 2564 5
105 จ้างเหมาทำกระจกวางโต๊ะห้องประชุมสภาพร้อมติดตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิ.ย. 2564 5
106 จ้างเหมาบุคคลผู้ช่วยปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานกู้ชีพ กู้ภัย ปฏิบัติงานด้านบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิ.ย. 2564 5
107 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิ.ย. 2564 6
108 ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิ.ย. 2564 6
109 จ้างรถ รับ-ส่ง เด็กเล็กและอนุบาลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน และโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิ.ย. 2564 6
110 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหียะ หมู่ 2 (สายลำเหมืองโล๊ะ) ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิ.ย. 2564 6
111 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิ.ย. 2564 5
112 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิ.ย. 2564 6
113  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิ.ย. 2564 5
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิ.ย. 2564 5
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิ.ย. 2564 6
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิ.ย. 2564 6
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิ.ย. 2564 5
118 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนมิถุนายน 2564 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สังกัด กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พ.ค. 2564 5
119 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ค. 2564 6
120 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ค. 2564 6
121 จัดซื้อหน้ากากอนามัย n95 ใช้แล้วทิ้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ค. 2564 6
122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามลี่ หมู่ที่ 11 พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พ.ค. 2564 6
123 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผม 1004 เชียงใหม่ และรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-1660 เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พ.ค. 2564 6
124 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสังกัด กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พ.ค. 2564 6
125 ซื้อสื่อหนังสือนิทาน ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวนจำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พ.ค. 2564 6
126 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เม.ย. 2564 6
127 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เม.ย. 2564 5
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เม.ย. 2564 5
129 จ้างเหมาทำป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เม.ย. 2564 6
130 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละออง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เม.ย. 2564 6
131 ซื้อหน้ากากอนามัยสำหรับดำเนินโครงการป้องกันผลกระทบจากหมอกควัน และฝุ่นละออง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เม.ย. 2564 6
132 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2564  9 เม.ย. 2564 5
133 แจ้งทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เม.ย. 2564 5
134 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เม.ย. 2564 6
135 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เม.ย. 2564 5
136 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เม.ย. 2564 5
137 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เม.ย. 2564 6
138 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2564 6
139 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 1004 เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2564 6
140 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มี.ค. 2564 5
141 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด อบต.แม่แวน และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ศูนย์การเรียนชุมชนสังกัด กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มี.ค. 2564 6
142 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2564 5
143 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำเดือน เมษายน 2564 เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2564 6
144 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งค 4509 เชียงใหม่ ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มี.ค. 2564 7
145 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มี.ค. 2564 5
146 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มี.ค. 2564 5
147 จ้างรถรับส่งเด็กเล็กและอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน และโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มี.ค. 2564 6
148 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จกบ 727 เชียงใหม่ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มี.ค. 2564 6
149 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มี.ค. 2564 5
150 จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานกู้ชีพกู้ภัยปฏิบัติงาน ด้านบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มี.ค. 2564 5
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มี.ค. 2564 6
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน 76 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มี.ค. 2564 5
153 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มี.ค. 2564 5
154 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มี.ค. 2564 6
155 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มี.ค. 2564 5
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มี.ค. 2564 6
157 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มี.ค. 2564 5
158 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผม ๑๐๐๔ เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ก.พ. 2564 6
159 จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ก.พ. 2564 6
160 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 โครงการ , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ , โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ก.พ. 2564 5
161 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่แวนน้อย ในเขตพื้นที่บ้านสามลี่ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ก.พ. 2564 5
162 ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ก.พ. 2564 5
163 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.พ. 2564 5
164 จ้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.พ. 2564 6
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ม.ค. 2564 5
166 ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ม.ค. 2564 5
167 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ม.ค. 2564 5
168 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 189 เชียงใหม่ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ม.ค. 2564 6
169 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2564 6
170 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2564 5
171 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์การเรียนชุมชนสังกัด กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2564 6
172 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2564 6
173 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2564 6
174 จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2564 5
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ม.ค. 2564 6
176 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ม.ค. 2564 6
177 โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า-บ้านแม่พวก หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ม.ค. 2564 6
178 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ม.ค. 2564 5
179 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก เชื่อมต่อทางหลวง ชม.๑๖๙-๐๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ม.ค. 2564 6
180 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน (พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านกู้ชีพกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธ.ค. 2563 6
181 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน (พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธ.ค. 2563 5
182 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน ประจำเดือน มกราคมถึง มีนาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธ.ค. 2563 5
183 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.2564 จำนวน 62 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธ.ค. 2563 5
184 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งว 680 เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2563 6
185 จ้างรถรับส่งเด็กเล็กและอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน และโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2563 5
186 จัดซื้อกระสอบเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2563 5
187 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธ.ค. 2563 5
188 จัดซื้อเสื้อกันหนาวตามโครงการแก้ไขและบรรเทาภัยหนาว ตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธ.ค. 2563 5
189 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 83-7325 เชียงใหม่ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธ.ค. 2563 6
190 จ้างเหมาย้ายกล้องวงจรปิด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธ.ค. 2563 6
191 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธ.ค. 2563 6
192 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พ.ย. 2563 5
193 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พ.ย. 2563 5
194 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พ.ย. 2563 5

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.