หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  1 ต.ค. 2563 6
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  1 ต.ค. 2563 6
3 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
4 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  1 ต.ค. 2563 6
5 มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
6 มาตรการการใช้ดุลย์พินิจ  1 ต.ค. 2563 6
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน  1 ต.ค. 2563 6
9 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  1 ต.ค. 2563 5

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.