หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 25/2565 เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  12 ม.ค. 2565 6
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 14/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  7 ม.ค. 2565 6
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 889/2564 เรื่อง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (สำนักปลัด)  1 ธ.ค. 2564 7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  29 ต.ค. 2564 8
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  29 ต.ค. 2564 7
6 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 มี.ค. 2564 6
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  5 ม.ค. 2564 9
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 9-2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  4 ม.ค. 2564 6
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 872/2563 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  26 พ.ย. 2563 5
10 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2564  30 ต.ค. 2563 7
11 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  1 ต.ค. 2563 7
12 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 ต.ค. 2563 6
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 790/2563 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของกองช่าง  1 ต.ค. 2563 7
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 772/2563 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1 ต.ค. 2563 7
15 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 652/2563 เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  3 ก.ย. 2563 7
16 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 908/2563 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด  16 ม.ค. 2563 6
17 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  1 ต.ค. 2562 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.