หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการหรือข้อพิจารณาอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและการเลื่อนค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  20 ก.ย. 2564 6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  20 ก.ย. 2564 6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สำหรับรอบประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  20 ก.ย. 2564 6
4 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อพิจารณาอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาการ เพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  30 ก.ย. 2563 6
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สำหรับรอบประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  30 ก.ย. 2563 6
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แก้ไขคำผิดในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558  23 พ.ค. 2559 6
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558  30 ธ.ค. 2558 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.