หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พ.ศ.2565  12 ม.ค. 2565 7
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 25/2565 เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  12 ม.ค. 2565 6
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 14/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  7 ม.ค. 2565 6
4 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  28 ธ.ค. 2564 17
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 889/2564 เรื่อง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (สำนักปลัด)  1 ธ.ค. 2564 7
6 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์  16 พ.ย. 2564 16
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  29 ต.ค. 2564 8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  29 ต.ค. 2564 9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  29 ต.ค. 2564 7
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)  27 ต.ค. 2564 9
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  22 ต.ค. 2564 16
12 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  22 ต.ค. 2564 14
13 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  22 ต.ค. 2564 14
14 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  22 ต.ค. 2564 13
15 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  22 ต.ค. 2564 13
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)  15 ต.ค. 2564 14
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  1 ต.ค. 2564 14
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยนยังชีพผู้สูงอายุ  1 ต.ค. 2564 14
19 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น  1 ต.ค. 2564 16
20 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  1 ต.ค. 2564 15
21 การรับชำระภาษีป้าย  1 ต.ค. 2564 14
22 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  1 ต.ค. 2564 17
23 การแจ้งถมดิน  1 ต.ค. 2564 15
24 ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์กร เป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่แวน ประจำปี 2564  1 ต.ค. 2564 11
25 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2564 11
26 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565  1 ต.ค. 2564 11
27 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  1 ต.ค. 2564 14
28 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง  1 ต.ค. 2564 11
29 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน  1 ต.ค. 2564 11
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แผนการออกบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2564 11
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  30 ก.ย. 2564 11
32 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564  30 ก.ย. 2564 5
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการหรือข้อพิจารณาอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและการเลื่อนค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  20 ก.ย. 2564 6
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  20 ก.ย. 2564 6
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สำหรับรอบประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  20 ก.ย. 2564 6
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  31 ส.ค. 2564 6
37 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  13 ส.ค. 2564 6
38 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  2 ส.ค. 2564 5
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  19 ก.ค. 2564 5
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  16 ก.ค. 2564 6
41 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564  16 ก.ค. 2564 6
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  8 ก.ค. 2564 6
43 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)  5 ก.ค. 2564 6
44 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน)  5 ก.ค. 2564 5
45 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)  5 ก.ค. 2564 6
46 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  2 ก.ค. 2564 7
47 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิ.ย. 2564 5
48 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  7 มิ.ย. 2564 6
49 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  28 พ.ค. 2564 7
50 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  28 พ.ค. 2564 6
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 113 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  21 พ.ค. 2564 5
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19  11 พ.ค. 2564 5
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน “พอเพียง สุจริต โปร่งใส”  5 พ.ค. 2564 6
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564  5 พ.ค. 2564 5
55 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)  3 พ.ค. 2564 6
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ประกาศรายชื่อเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีการศึกษา 2564  30 เม.ย. 2564 5
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลแม่แวน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีการศึกษา 2564  30 เม.ย. 2564 5
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  19 เม.ย. 2564 6
59 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  19 เม.ย. 2564 6
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19  19 เม.ย. 2564 5
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 ในการระบาดระลอก เดือน เมษายน 2564  16 เม.ย. 2564 5
62 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2  9 เม.ย. 2564 6
63 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  9 เม.ย. 2564 6
64 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  1 เม.ย. 2564 6
65 การประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก พ.ศ.2564  1 เม.ย. 2564 7
66 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3  31 มี.ค. 2564 6
67 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  24 มี.ค. 2564 7
68 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  1 มี.ค. 2564 6
69 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 มี.ค. 2564 6
70 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)  1 มี.ค. 2564 5
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง  23 ก.พ. 2564 5
72 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  15 ก.พ. 2564 5
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีการศึกษา 2564  15 ก.พ. 2564 5
74 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  11 ก.พ. 2564 6
75 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2564  9 ก.พ. 2564 6
76 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  8 ก.พ. 2564 6
77 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564  31 ม.ค. 2564 5
78 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  26 ม.ค. 2564 6
79 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  25 ม.ค. 2564 6
80 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9)  19 ม.ค. 2564 5
81 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า  19 ม.ค. 2564 6
82 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1  15 ม.ค. 2564 6
83 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)  13 ม.ค. 2564 6
84 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  13 ม.ค. 2564 5
85 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการให้บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  13 ม.ค. 2564 6
86 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันการระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  11 ม.ค. 2564 6
87 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปี) ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563  11 ม.ค. 2564 6
88 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  7 ม.ค. 2564 5
89 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)  7 ม.ค. 2564 5
90 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  7 ม.ค. 2564 5
91 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6/2564 เรื่อง พระอะไรมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  7 ม.ค. 2564 5
92 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  7 ม.ค. 2564 6
93 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  7 ม.ค. 2564 6
94 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  5 ม.ค. 2564 9
95 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 9-2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  4 ม.ค. 2564 6
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  4 ม.ค. 2564 6
97 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  31 ธ.ค. 2563 5
98 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2  30 ธ.ค. 2563 5
99 คำสั่ง ที่ 948/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์  30 ธ.ค. 2563 6
100 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563  24 ธ.ค. 2563 5
101 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว  17 ธ.ค. 2563 5
102 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  16 ธ.ค. 2563 5
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563  4 ธ.ค. 2563 5
104 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563  30 พ.ย. 2563 6
105 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 872/2563 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  26 พ.ย. 2563 5
106 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  26 พ.ย. 2563 6
107 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  12 พ.ย. 2563 6
108 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  5 พ.ย. 2563 6
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  30 ต.ค. 2563 7
110 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2564  30 ต.ค. 2563 7
111 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4  25 ต.ค. 2563 6
112 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  19 ต.ค. 2563 6
113 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 19 ต.ค. 2563 6
114 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1  1 ต.ค. 2563 6
115 มาตราฐานการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
116 มาตราฐานการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
117 ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 5
118 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  1 ต.ค. 2563 7
119 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 ต.ค. 2563 6
120 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 790/2563 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของกองช่าง  1 ต.ค. 2563 7
121 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 772/2563 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1 ต.ค. 2563 7
122 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาตรา 33  1 ต.ค. 2563 6
123 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  1 ต.ค. 2563 6
124 การแจ้งขุดดิน  1 ต.ค. 2563 6
125 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  1 ต.ค. 2563 6
126 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
127 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  1 ต.ค. 2563 6
128 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  1 ต.ค. 2563 6
129 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ  1 ต.ค. 2563 6
130 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
131 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  1 ต.ค. 2563 6
132 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  1 ต.ค. 2563 6
133 ผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  1 ต.ค. 2563 6
134 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
135 ข้อมูลลานกีฬาและสนามกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
136 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  1 ต.ค. 2563 6
137 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
138 มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
139 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  1 ต.ค. 2563 6
140 มาตรการการใช้ดุลย์พินิจ  1 ต.ค. 2563 6
141 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
142 มาตรการป้องกันการรับสินบน  1 ต.ค. 2563 6
143 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  1 ต.ค. 2563 5
144 การประชุมคณะกรรมการกองทุนบริการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่แวน เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564  1 ต.ค. 2563 6
145 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 ต.ค. 2563 6
146 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
147 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
148 มาตรการป้องกันการรับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แผนการออกบริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2563 6
150 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564-2566  1 ต.ค. 2563 5
151 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2564-2566  1 ต.ค. 2563 5
152 แบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์  1 ต.ค. 2563 6
153 แบบฟอร์มภาษีป้าย  1 ต.ค. 2563 6
154 แบบฟอร์มภาษีโรงเรือนและที่ดิน  1 ต.ค. 2563 6
155 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563  30 ก.ย. 2563 5
156 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563  30 ก.ย. 2563 7
157 สรุปการใช้บริการสนามกีฬาภายในตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2563  30 ก.ย. 2563 6
158 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อพิจารณาอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาการ เพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  30 ก.ย. 2563 6
159 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สำหรับรอบประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  30 ก.ย. 2563 6
160 รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2563  30 ก.ย. 2563 6
161 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม 1 หลักสูตรต่อปี ของพนักงานส่วนตำบลแม่แวน ประจำปี พ.ศ.2563  30 ก.ย. 2563 6
162 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  30 ก.ย. 2563 6
163 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  29 ก.ย. 2563 6
164 ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน/ภาคประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  8 ก.ย. 2563 -
165 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  5 ก.ย. 2563 6
166 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 652/2563 เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  3 ก.ย. 2563 7
167 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  31 ส.ค. 2563 5
168 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  27 ส.ค. 2563 6
169 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  15 ส.ค. 2563 6
170 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  10 ส.ค. 2563 6
171 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563  31 ก.ค. 2563 5
172 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 22 ก.ค. 2563 6
173 เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  20 ก.ค. 2563 5
174 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  19 ก.ค. 2563 6
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 169 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  15 ก.ค. 2563 5
176 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำและแวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  2 ก.ค. 2563 5
177 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563  30 มิ.ย. 2563 5
178 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ” พร้อมเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่น่าสนใจในท้องที่  30 มิ.ย. 2563 5
179 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  15 มิ.ย. 2563 6
180 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  5 มิ.ย. 2563 5
181 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563  31 พ.ค. 2563 6
182 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  29 พ.ค. 2563 6
183 เรื่องหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  26 พ.ค. 2563 5
184 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497  22 พ.ค. 2563 5
185 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  8 พ.ค. 2563 6
186 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563  30 เม.ย. 2563 6
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  27 เม.ย. 2563 5
188 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 22 เม.ย. 2563 6
189 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2  7 เม.ย. 2563 6
190 ประกาศอำเภอพร้าว เรื่องการรับสมัครบุคคที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  1 เม.ย. 2563 5
191 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3  31 มี.ค. 2563 6
192 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563  31 มี.ค. 2563 6
193 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562  27 มี.ค. 2563 5
194 ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ รับเงินเพื่อการยังชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ต.ค.2562 ถึง 30 ก.ย.2563)  27 มี.ค. 2563 6
195 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพของผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ  26 มี.ค. 2563 5
196 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  25 มี.ค. 2563 5
197 สัญญาซื้อ เลขที่ 1/2563  11 มี.ค. 2563 5
198 สัญญาจ้าง เลขที่ 10/2563  4 มี.ค. 2563 6
199 สัญญาจ้าง เลขที่ 9/2563  4 มี.ค. 2563 6
200 สัญญาจ้าง เลขที่ 8/2563  4 มี.ค. 2563 6
201 สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2563  4 มี.ค. 2563 5
202 สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2563  4 มี.ค. 2563 6
203 สัญญาจ้าง เลขที่ 5/2563  4 มี.ค. 2563 5
204 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  28 ก.พ. 2563 7
205 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่นโดยผ่นองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย)  26 ก.พ. 2563 5
206 เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  20 ก.พ. 2563 6
207 เรื่องเอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  13 ก.พ. 2563 5
208 เรื่องเอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  11 ก.พ. 2563 6
209 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  7 ก.พ. 2563 6
210 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2563  4 ก.พ. 2563 7
211 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  3 ก.พ. 2563 6
212 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563  31 ม.ค. 2563 7
213 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  28 ม.ค. 2563 6
214 เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  27 ม.ค. 2563 5
215 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ที่ 908/2563 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด  16 ม.ค. 2563 6
216 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1  8 ม.ค. 2563 6
217 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562  31 ธ.ค. 2562 7
218 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2  27 ธ.ค. 2562 6
219 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562  30 พ.ย. 2562 6
220 เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562)  29 พ.ย. 2562 5
221 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  29 พ.ย. 2562 6
222 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  29 พ.ย. 2562 6
223 รายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2563 (ของกองช่าง)  14 พ.ย. 2562 5
224 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2562 (ของกองการศึกษา)  14 พ.ย. 2562 6
225 รายงานการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562  5 พ.ย. 2562 5
226 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2562  4 พ.ย. 2562 6
227 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  31 ต.ค. 2562 5
228 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  31 ต.ค. 2562 6
229 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  30 ต.ค. 2562 5
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  30 ต.ค. 2562 7
231 การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2562 (ของกองคลัง)  30 ต.ค. 2562 6
232 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งที่ว่าง  28 ต.ค. 2562 5
233 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4  27 ต.ค. 2562 6
234 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562  25 ต.ค. 2562 6
235 ติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2562  22 ต.ค. 2562 6
236 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562  7 ต.ค. 2562 6
237 เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  7 ต.ค. 2562 5
238 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  7 ต.ค. 2562 6
239 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1  1 ต.ค. 2562 6
240 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  1 ต.ค. 2562 6
241 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  1 ต.ค. 2562 6
242 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563  1 ต.ค. 2562 6
243 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563  1 ต.ค. 2562 7
244 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2563  1 ต.ค. 2562 5
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แผนการออกบริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2562 6
246 แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  1 ต.ค. 2562 6
247 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562  30 ก.ย. 2562 7
248 รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ประจำปี 2562  30 ก.ย. 2562 6
249 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562  30 ก.ย. 2562 6
250 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  30 ก.ย. 2562 6
251 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  30 ส.ค. 2562 5
252 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  5 ส.ค. 2562 5
253 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  1 ส.ค. 2562 6
254 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3  8 ก.ค. 2562 6
255 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  8 ก.ค. 2562 6
256 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4  28 มิ.ย. 2562 6
257 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  26 มิ.ย. 2562 6
258 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  20 มิ.ย. 2562 6
259 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  1 มิ.ย. 2562 6
260 มาตราการป้องกันการรับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  13 พ.ค. 2562 5
261 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  10 พ.ค. 2562 6
262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562  22 เม.ย. 2562 6
263 รายงานผลการปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2  19 เม.ย. 2562 6
264 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2  5 เม.ย. 2562 5
265 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ  2 เม.ย. 2562 5
266 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3  29 มี.ค. 2562 6
267 สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2562  29 มี.ค. 2562 5
268 สัญญาจ้าง เลขที่ 5/2562  22 มี.ค. 2562 5
269 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2562  8 ก.พ. 2562 7
270 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  7 ก.พ. 2562 6
271 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  18 ม.ค. 2562 6
272 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1  15 ม.ค. 2562 6
273 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  13 ม.ค. 2562 6
274 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2  29 ธ.ค. 2561 5
275 ติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2561  28 ธ.ค. 2561 6
276 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม พ.ศ.2561  27 ธ.ค. 2561 5
277 การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562  21 ธ.ค. 2561 6
278 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1  1 ต.ค. 2561 6
279 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  1 ต.ค. 2561 6
280 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562  1 ต.ค. 2561 6
281 แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562  1 ต.ค. 2561 6
282 แผนการออกบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2561 6
283 แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562  1 ต.ค. 2561 6
284 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561  30 ก.ย. 2561 7
285 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  30 ก.ย. 2561 6
286 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562  19 ก.ย. 2561 6
287 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564  15 พ.ค. 2561 6
288 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  8 พ.ค. 2561 6
289 ติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)  30 เม.ย. 2561 6
290 นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  25 มี.ค. 2561 6
291 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  12 ม.ค. 2561 10
292 การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561  27 ธ.ค. 2560 6
293 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561  24 ต.ค. 2560 6
294 การสำรวจที่ดินในเขตองค์การบริหารส่นตำบลแม่แวน  16 ต.ค. 2560 6
295 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  1 ต.ค. 2560 10
296 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564  1 ต.ค. 2560 6
297 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563  1 ต.ค. 2560 5
298 แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561  1 ต.ค. 2560 6
299 แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561  1 ต.ค. 2560 6
300 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561  19 ก.ย. 2560 6
301 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2559  16 พ.ค. 2560 6
302 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  27 ก.พ. 2560 6
303 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้  27 ก.พ. 2560 5
304 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ.2558  17 ม.ค. 2560 6
305 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560-2564)  1 ต.ค. 2559 5
306 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2560  1 ต.ค. 2559 6
307 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560  9 ก.ย. 2559 6
308 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แก้ไขคำผิดในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558  23 พ.ค. 2559 6
309 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558  30 ธ.ค. 2558 6
310 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559  1 ต.ค. 2558 6
311 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558  1 ต.ค. 2557 6
312 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2558-2560  1 ต.ค. 2557 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.