หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ม.ค. 2565 13
2 การตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองคลังประจำปีงบประมาณ 2555 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธ.ค. 2564 0
3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564 14
4 ซื้ออาหารเสริม (นม) (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2564 13
5 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลวันหยุดขึ้นปีใหม่ ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2564 0
6 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน (พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธ.ค. 2564 0
7 จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน (พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานกู้ชีพกู้ภัยปฏิบัติงานด้านบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธ.ค. 2564 0
8 จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธ.ค. 2564 0
9 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ทรายขาว หมู่ที่ 11  20 ธ.ค. 2564 15
10 จ้างขุดลอกลำเหมืองเหล่าหลวง บ้านแม่พวก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธ.ค. 2564 14
11 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พ.ย. 2564 15
12 จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแขม ม.๔ (ทุ่งหัวฝาย) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พ.ย. 2564 16
13 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พ.ย. 2564 15
14 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พ.ย. 2564 15
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ  24 พ.ย. 2564 16
16 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน (อย่างไม่เป็นทางการ) ป้ายไวนิลเขตเลือกตั้ง และป้ายตัวเลขผลการนับคะแนนฯ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พ.ย. 2564 16
17 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าแขม (ทุ่งหัวฝาย)  19 พ.ย. 2564 15
18 จ้างเหมาทำความสะอาดประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พ.ย. 2564 16
19 จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประธานและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พ.ย. 2564 70
20 จ้างรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พ.ย. 2564 15
21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขุนแจ๋ห มู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน  16 พ.ย. 2564 16
22 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ย. 2564 14
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ย. 2564 14
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2564 15
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด (หลอดไฟและอุปกรณ์การไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2564 16
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2564 15
27 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2564 14
28 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งว ๖๘๐ เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2564 15
29 ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พ.ย. 2564 7
30 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัด จำนวน ๑๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พ.ย. 2564 6
31 ซื้ออาหารเสริม(นม) (เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ต.ค. 2564 7
32 จ้างเหมาทำป้ายบอร์ดเพื่อติดประกาศการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ต.ค. 2564 6
33 จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ต.ค. 2564 6
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๔๓ สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 5
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๖ สายทางบ้านแม่พวก-ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 6
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๙ สายทางบ้านแม่พวก-ฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 6
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๑ สายทางบ้านแม่พวก-สายป่าช้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15/10/2564 15 ต.ค. 2564 6
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕๗ สายทางบ้านป่าแขม สาย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 6
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕๙ สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 6
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๐ สายทางบ้านป่าแขม-สายข้าง (อบต.) หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 6
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕ สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 5
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕๑ สายทางบ้านล้อง-ฝายทุ่งใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ต.ค. 2564 6
43 จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านล้อง หมู่ที่ ๑ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ก.ย. 2564 6
44 จ้างปรับปรุงสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่แวน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ก.ย. 2564 6
45 จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ก.ย. 2564 5
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ก.ย. 2564 6
47 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ย. 2564 6
48 จ้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านไชยงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่แวน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ก.ย. 2564 6
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ก.ย. 2564 6
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ก.ย. 2564 6
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงต่อเติมศาลาซุ้มไม้เลื้อยและทางเดินคนพิการด้านข้างห้องพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ก.ย. 2564 7
52 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน ตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ก.ย. 2564 5
53 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ก.ย. 2564 5
54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕ สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ก.ย. 2564 6
55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕๙ สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ก.ย. 2564 6
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๘๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ก.ย. 2564 6
57 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ก.ย. 2564 6
58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕๑ สายทางบ้านล้อง-ฝายทุ่งใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ก.ย. 2564 6
59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๕๗ สายทางบ้านป่าแขม สาย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ก.ย. 2564 6
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ย. 2564 6
61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๑ สายทางบ้านแม่พวก-สายป่าช้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ก.ย. 2564 5
62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๐ สายทางบ้านป่าแขม-สายข้าง (อบต.) หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ก.ย. 2564 6
63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๖ สายทางบ้านแม่พวก-ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ก.ย. 2564 6
64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.169-0051 สายทางบ้านล้อง-ฝายทุ่งใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ก.ย. 2564 6
65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.169-005 สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ก.ย. 2564 5
66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.169-0059 สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ก.ย. 2564 6
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-สายข้าง (อบต.) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  7 ก.ย. 2564 5
68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าแขมสาย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  7 ก.ย. 2564 6
69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก-สายป่าช้า หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  7 ก.ย. 2564 6
70 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด (เครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ก.ย. 2564 6
71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๓๙ สายทางบ้านแม่พวก-ฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 ก.ย. 2564 6
72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๖๙-๐๐๔๓ สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 ก.ย. 2564 6
73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก ซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  6 ก.ย. 2564 6
74 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งค ๔๕๐๙ เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ย. 2564 5
75 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ย. 2564 5
76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก-ฟาร์มไก่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  3 ก.ย. 2564 6
77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  3 ก.ย. 2564 6
78 จ้างเหมารถแบ็คโฮปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขุดย้ายต้นไม้และปรับเกรดพื้นที่ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2564 6
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ส.ค. 2564 5
80 จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ส.ค. 2564 6
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ส.ค. 2564 6
82 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ของสำนักปลัด (เครื่องพ่นละอองฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ส.ค. 2564 6
83 จ้างขุดลอกลำเหมืองปางป๋อ ขนาดกว้างบน ๓.๐๐ เมตร กว้างล่าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ส.ค. 2564 6
84 จ้างก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาลแม่แวน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ส.ค. 2564 5
85 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ทรายขาว หมู่ที่ 11  27 ส.ค. 2564 6
86 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. สายทางบ้านสามลี่ (แม่แวนน้อย) หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่แวน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2564 6
87 จ้างก่อสร้างฝายทดน้ำชั่วคราว(ฝายหลวง) บ้านล้อง หมู่ที่ ๑ ต.แม่แวน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2564 6
88 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันดินสไลด์โรงเก็บของบ้านสามลี่ (แม่แวนน้อย) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่แวน ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีอุทกภัยและดินโคลนถล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2564 5
89 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 (ทุ่งหัวฝาย)  25 ส.ค. 2564 6
90 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ส.ค. 2564 6
91 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ส.ค. 2564 5
92 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 9 โครงการ  23 ส.ค. 2564 6
93 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๓-๑๖๖๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ส.ค. 2564 6
94 ซื้อผ้าปูโต๊ะห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ส.ค. 2564 5
95 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ส.ค. 2564 6
96 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง (โต๊ะประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ส.ค. 2564 6
97 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผค ๓๘๒๘ เชียงใหม่ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ส.ค. 2564 6
98 จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านแม่แวน หมู่ที่ ๕ (หน้าวัด) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๖.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ส.ค. 2564 5
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564  18 ส.ค. 2564 5
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2564 5
101 จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านแม่แวน หมู่ที่ ๕ (ร้านป้าขอด) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการของ กองช่าง อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2564 5
102 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านล้อง หมู่ที่ 1  17 ส.ค. 2564 6
103 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนอง บัวหมู่ที่ 6  17 ส.ค. 2564 6
104 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ ๒ (สายทางหอกระจายข่าว) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.แม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ส.ค. 2564 5
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พัดลมชนิดติดผนัง) จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ส.ค. 2564 6
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ส.ค. 2564 6
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ส.ค. 2564 6
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ส.ค. 2564 6
109 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง (พัดลมชนิดติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ส.ค. 2564 5
110 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เครื่องเจาะกระดาษ,เครื่องเคลือบบัตรและเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ส.ค. 2564 5
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ส.ค. 2564 5
112 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9  10 ส.ค. 2564 6
113 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัดและห้องกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ส.ค. 2564 5
114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามลี่ (สามลี่บน) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ส.ค. 2564 6
115 จ้างขุดลอกหน้าฝายและลำเหมืองร่มเกล้า ในเขตพื้นที่บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ส.ค. 2564 5
116 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ส.ค. 2564 6
117 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8  2 ส.ค. 2564 6
118 โครงการจ้างเหมาบุคคลผู้ช่วยปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานกู้ชีพกู้ภัย ปฏิบัติงานด้านบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ก.ค. 2564 6
119 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แวน ร้านป้าขอด หมู่ที่ 5  29 ก.ค. 2564 5
120 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แวน (หน้าวัดแม่แวน) หมู่ที่ 5  29 ก.ค. 2564 6
121 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ค. 2564 5
122 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรายละเอียด ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน แบบเลขที่ ทถ-5-301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ก.ค. 2564 6
123 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ก.ค. 2564 5
124 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2 สายทางหอกระจายข่าว  21 ก.ค. 2564 6
125 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8  21 ก.ค. 2564 5
126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามลี่ (สามลี่บน) หมู่ที่ 11  21 ก.ค. 2564 5
127 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงานและโต๊ะคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ก.ค. 2564 5
128 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ 2 บาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ก.ค. 2564 6
129 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านล้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แวน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ของสำนักงานบำรุงทางกรมทางหลวงชนบท งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ บร-301/58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ก.ค. 2564 6
130 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2564  16 ก.ค. 2564 6
131 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564  8 ก.ค. 2564 5
132 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ก.ค. 2564 6
133 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ตำบลแม่แวน ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิ.ย. 2564 5
134 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2564 จำนวน 63 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิ.ย. 2564 6
135 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ข-30 บ้านแม่เหียะ (ต้นแหน) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แวน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-5-301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิ.ย. 2564 6
136 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิ.ย. 2564 6
137 ซื้ออาหารเสริม (นม) (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ.2564) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิ.ย. 2564 6
138 จ้างรถรับส่งเด็กเล็กและอนุบาล (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ.2564) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวนและโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิ.ย. 2564 5
139 จ้างออกแบบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ และโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิ.ย. 2564 5
140 จ้างเหมาทำกระจกวางโต๊ะห้องประชุมสภาพร้อมติดตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิ.ย. 2564 5
141 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจ้างแรงงานชาวบ้าน  24 มิ.ย. 2564 5
142 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 3  24 มิ.ย. 2564 6
143 จ้างเหมาบุคคลผู้ช่วยปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานกู้ชีพ กู้ภัย ปฏิบัติงานด้านบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิ.ย. 2564 5
144 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิ.ย. 2564 6
145 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  11 มิ.ย. 2564 6
146 ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิ.ย. 2564 6
147 จ้างรถ รับ-ส่ง เด็กเล็กและอนุบาลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน และโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิ.ย. 2564 6
148 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหียะ หมู่ 2 (สายลำเหมืองโล๊ะ) ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิ.ย. 2564 6
149 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิ.ย. 2564 5
150 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ  7 มิ.ย. 2564 6
151 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิ.ย. 2564 6
152  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิ.ย. 2564 5
153 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิ.ย. 2564 5
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิ.ย. 2564 6
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิ.ย. 2564 6
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิ.ย. 2564 5
157 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านล้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  1 มิ.ย. 2564 6
158 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่เหียะ (ต้นแหน) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  1 มิ.ย. 2564 6
159 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 (ทุ่มหัวฝาย) ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  1 มิ.ย. 2564 5
160 โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  1 มิ.ย. 2564 6
161 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  1 มิ.ย. 2564 6
162 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนมิถุนายน 2564 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สังกัด กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พ.ค. 2564 5
163 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ค. 2564 6
164 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ค. 2564 6
165 จัดซื้อหน้ากากอนามัย n95 ใช้แล้วทิ้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ค. 2564 6
166 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามลี่ หมู่ที่ 11 พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พ.ค. 2564 6
167 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผม 1004 เชียงใหม่ และรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-1660 เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พ.ค. 2564 6
168 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2 (สายลำเหมืองโล๊ะ) ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  13 พ.ค. 2564 6
169 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสังกัด กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พ.ค. 2564 6
170 ซื้อสื่อหนังสือนิทาน ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวนจำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พ.ค. 2564 6
171 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสำลี หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน  3 พ.ค. 2564 6
172 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เม.ย. 2564 6
173 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เม.ย. 2564 5
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เม.ย. 2564 5
175 จ้างเหมาทำป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เม.ย. 2564 6
176 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละออง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เม.ย. 2564 6
177 ซื้อหน้ากากอนามัยสำหรับดำเนินโครงการป้องกันผลกระทบจากหมอกควัน และฝุ่นละออง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เม.ย. 2564 6
178 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2564  9 เม.ย. 2564 5
179 แจ้งทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เม.ย. 2564 5
180 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เม.ย. 2564 6
181 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เม.ย. 2564 5
182 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564  5 เม.ย. 2564 5
183 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เม.ย. 2564 5
184 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เม.ย. 2564 6
185 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2564 6
186 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 1004 เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2564 6
187 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มี.ค. 2564 5
188 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด อบต.แม่แวน และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ศูนย์การเรียนชุมชนสังกัด กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มี.ค. 2564 6
189 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2564 5
190 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำเดือน เมษายน 2564 เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2564 6
191 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งค 4509 เชียงใหม่ ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มี.ค. 2564 7
192 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มี.ค. 2564 5
193 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มี.ค. 2564 5
194 จ้างรถรับส่งเด็กเล็กและอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน และโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มี.ค. 2564 6
195 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จกบ 727 เชียงใหม่ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มี.ค. 2564 6
196 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มี.ค. 2564 5
197 จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานกู้ชีพกู้ภัยปฏิบัติงาน ด้านบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มี.ค. 2564 5
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มี.ค. 2564 6
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน 76 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มี.ค. 2564 5
200 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มี.ค. 2564 5
201 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มี.ค. 2564 6
202 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มี.ค. 2564 5
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มี.ค. 2564 6
204 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  5 มี.ค. 2564 5
205 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มี.ค. 2564 5
206 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผม ๑๐๐๔ เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ก.พ. 2564 6
207 จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ก.พ. 2564 6
208 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 โครงการ , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ , โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ก.พ. 2564 5
209 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่แวนน้อย ในเขตพื้นที่บ้านสามลี่ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ก.พ. 2564 5
210 ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ก.พ. 2564 5
211 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.พ. 2564 5
212 จ้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.พ. 2564 6
213 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564  5 ก.พ. 2564 5
214 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ  4 ก.พ. 2564 5
215 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  27 ม.ค. 2564 5
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ม.ค. 2564 5
217 ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ม.ค. 2564 5
218 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9  22 ม.ค. 2564 6
219 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ม.ค. 2564 5
220 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 189 เชียงใหม่ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ม.ค. 2564 6
221 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2564 6
222 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2564 5
223 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์การเรียนชุมชนสังกัด กศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2564 6
224 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2564 6
225 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาลแม่แวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2564 6
226 จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2564 5
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ม.ค. 2564 6
228 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ม.ค. 2564 6
229 โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า-บ้านแม่พวก หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ม.ค. 2564 6
230 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ม.ค. 2564 5
231 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก เชื่อมต่อทางหลวง ชม.๑๖๙-๐๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ม.ค. 2564 6
232 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน (พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านกู้ชีพกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธ.ค. 2563 6
233 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน (พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธ.ค. 2563 5
234 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน ประจำเดือน มกราคมถึง มีนาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธ.ค. 2563 5
235 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.2564 จำนวน 62 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธ.ค. 2563 5
236 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งว 680 เชียงใหม่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2563 6
237 จ้างรถรับส่งเด็กเล็กและอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน และโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2563 5
238 จัดซื้อกระสอบเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2563 5
239 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธ.ค. 2563 5
240 จัดซื้อเสื้อกันหนาวตามโครงการแก้ไขและบรรเทาภัยหนาว ตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธ.ค. 2563 5
241 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 83-7325 เชียงใหม่ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธ.ค. 2563 6
242 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก เชื่อมต่อทางหลวง ชม.๑๖๙-๐๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธ.ค. 2563 5
243 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธ.ค. 2563 6
244 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า-บ้านแม่พวก หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธ.ค. 2563 6
245 จ้างเหมาย้ายกล้องวงจรปิด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธ.ค. 2563 6
246 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า-บ้านแม่พวก หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธ.ค. 2563 5
247 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก เชื่อมต่อทางหลวง ชม.๑๖๙-๐๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธ.ค. 2563 5
248 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธ.ค. 2563 6
249 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแขม-บ้านร่มเกล้า-บ้านแม่พวก หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธ.ค. 2563 6
250 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่พวก เชื่อมต่อทางหลวง ชม.๑๖๙-๐๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธ.ค. 2563 6
251 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านร่มเกล้า-บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่แวน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธ.ค. 2563 6
252 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธ.ค. 2563 6
253 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พ.ย. 2563 5
254 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พ.ย. 2563 5
255 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พ.ย. 2563 5
256 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการ  18 พ.ย. 2563 6
257 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  5 พ.ย. 2563 6
258 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563  7 ต.ค. 2563 6
259 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมเมรุ บ้านแม่พวก หมู่ที่ 7  18 ก.ย. 2563 5
260 โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำพร้อมราวกั้นขอบทาง บ้านเหล่า หมู่ที่ 3  17 ก.ย. 2563 6
261 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมหลังคาแทงค์น้ำ หมู่ที่ 11 บ้านสามลี่  15 ก.ย. 2563 6
262 โครงการต่อเติมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9  11 ก.ย. 2563 5
263 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านล้อง หมู่ที่ 1  9 ก.ย. 2563 6
264 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563  3 ส.ค. 2563 5
265 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยบงหลวง บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4  17 ก.ค. 2563 5
266 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563  3 ก.ค. 2563 5
267 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6  2 ก.ค. 2563 5
268 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10  2 ก.ค. 2563 6
269 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4  2 ก.ค. 2563 6
270 โครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลแม่แวน  29 มิ.ย. 2563 6
271 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสำลี หมู่ที่ 11  29 มิ.ย. 2563 6
272 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563  5 มิ.ย. 2563 6
273 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8  4 มิ.ย. 2563 6
274 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แวน หมู่ที่ 5  22 พ.ค. 2563 6
275 โครงการขุดลอกลำน้ำแม่แวน บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4  19 พ.ค. 2563 6
276 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหน้าฝายปางป๋อ และโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยบงหลวง บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4  12 พ.ค. 2563 6
277 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563  7 พ.ค. 2563 5
278 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8  7 เม.ย. 2563 6
279 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563  7 เม.ย. 2563 6
280 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2  27 มี.ค. 2563 5
281 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายป่าช้า) บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4  27 มี.ค. 2563 6
282 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่พวก หมู่ที่ 7  27 มี.ค. 2563 6
283 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10  27 มี.ค. 2563 6
284 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2 และก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2  23 มี.ค. 2563 6
285 ราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านเหล่า หมู่ 3 และรางระบายน้ำบ้านไชยงาม หมู่ 9  19 มี.ค. 2563 6
286 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  17 มี.ค. 2563 6
287 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  17 มี.ค. 2563 6
288 สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2563  12 มี.ค. 2563 5
289 สัญญาจ้าง เลขที่ 11/2563  12 มี.ค. 2563 5
290 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  5 มี.ค. 2563 5
291 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) จำนวน 6 โครงการ  27 ก.พ. 2563 5
292 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ  26 ก.พ. 2563 6
293 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ  12 ก.พ. 2563 6
294 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563  5 ก.พ. 2563 6
295 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ  31 ม.ค. 2563 5
296 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตามคำสั่งเลขที่ 4/2563 จำนวน 1 โครงการ  23 ม.ค. 2563 6
297 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตามคำสั่งเลขที่ 767/2562 จำนวน 1 โครงการ  23 ม.ค. 2563 7
298 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562  3 ม.ค. 2563 6
299 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562  1 ธ.ค. 2562 6
300 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  5 พ.ย. 2562 6
301 โครงการจัดซื้อรถกระเช้าแบบกระบะบรรทุก ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  29 ม.ค. 2562 6
302 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลแม่แวน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แใน ตามแบบมาตราฐานของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น  9 ม.ค. 2562 5
303 โครงการก่อสร้างลานกีฬา ประกอบด้วย สนามกีฬาเปตอง 2 คอร์ท ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 13 เมตร สนามกีฬาตะกร้อม 2 คอร์ท ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 20 เมตร และสนามวอลเลย์บอล 1 คอร์ท ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 22 เมตร หมู่ที่ 4  8 ม.ค. 2562 6
304 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ  12 พ.ย. 2561 6
305 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 1 โครงการ  7 มี.ค. 2561 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.