หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก.อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)  15 ธ.ค. 2564 154
2 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 14 ธ.ค. 2564 146
3 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 14 ธ.ค. 2564 147
4 2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 14 ธ.ค. 2564 154
5 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง) 14 ธ.ค. 2564 157
6 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) 14 ธ.ค. 2564 150
7 2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) 14 ธ.ค. 2564 153
8 2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) 14 ธ.ค. 2564 148
9 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง) 14 ธ.ค. 2564 156
10 2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) 14 ธ.ค. 2564 155
11 3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 157
12 3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 152
13 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวยาญ) 14 ธ.ค. 2564 150
14 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 153
15 3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 152
16 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 170
17 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 152
18 3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 151
19 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 158
20 3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 151
21 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 154
22 3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 14 ธ.ค. 2564 147
23 3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 151
24 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 155
25 3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 14 ธ.ค. 2564 152
26 3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 172
27 3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 150
28 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 151
29 3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 153
30 3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 156
31 3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 151
32 3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 152
33 3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ 14 ธ.ค. 2564 153
34 3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 14 ธ.ค. 2564 149
35 3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 151
36 3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 152
37 3608 นักโภชนาการ (ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 154
38 3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 152
39 3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 152
40 3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 149
41 3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 154
42 3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 152
43 3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 146
44 3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 145
45 3701 วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 152
46 3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 155
47 3704 วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 147
48 3705 วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 147
49 3706 วิศวกรสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 151
50 3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 14 ธ.ค. 2564 174
51 3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 155
52 3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 152
53 3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 147
54 3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 14 ธ.ค. 2564 156
55 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 148
56 3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 152
57 3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 151
58 3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 146
59 3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 160
60 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 14 ธ.ค. 2564 154
61 4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 151
62 4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 141
63 4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 153
64 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 147
65 4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 160
66 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 152
67 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 180
68 4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 148
69 4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 152
70 4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 139
71 4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 149
72 4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 150
73 4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 149
74 4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 14 ธ.ค. 2564 161
75 4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 150
76 4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส 14 ธ.ค. 2564 163
77 4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 14 ธ.ค. 2564 160
78 4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 141
79 4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 156
80 4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 152
81 4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 14 ธ.ค. 2564 144
82 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 14 ธ.ค. 2564 150
83 4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 146
84 4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 145
85 4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 147
86 4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 157
87 4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 144
88 4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 152
89 4705 นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 160
90 4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 147
91 4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 145
92 4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 147
93 4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 14 ธ.ค. 2564 142
94 4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 145
95 4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 14 ธ.ค. 2564 190
96 4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 14 ธ.ค. 2564 151
97 4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 13 ธ.ค. 2564 148
98 4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 13 ธ.ค. 2564 196

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.